Model de citació

1. Identificació del document

Les dades d'identificació del document s'han de fer constar en el marge superior dret. Són les següents:

 • Ref. («referència»): codi de classificació del document per a l'òrgan emissor.

 

2. Destinatari

Les dades del destinatari es posen en el marge superior esquerre, de manera completa o reduïda.

Informació completa:

 • Nom i cognoms
 • Via pública, número, pis i porta
 • Codi postal i localitat
 • Comarca, si cal

Informació reduïda:

 • Nom i cognoms
 • Localitat

 

3. Nucli de la citació

Aquest apartat consta de les dades següents, redactades en un mateix paràgraf:

 • Fórmula de citació: D'acord amb..., us cito perquè comparegueu en aquesta oficina...
 • Assumpte objecte de la citació.
 • Dia i hora o termini i horari.
 • Adreça de l'organisme. 

Hi ha altres informacions complementàries que s'hi poden fer constar:

 • Disposició en virtut de la qual es fa la citació.
 • Conseqüències de la no-compareixença de la persona citada.
 • Documentació que cal presentar.

 

4. Signatura

Hi han de constar els elements següents i en l'ordre següent:

 • Càrrec o unitat
 • Signatura
 • Nom i cognoms

 

5. Datació

Cal fer-hi constar:

 • Lloc
 • Data: el dia (en xifres), el mes (en lletres) i l'any (en xifres i de manera completa).