Model de certificat

1. Dades de l'emissor

En aquest apartat es fan constar les dades següents:

 • Nom i cognoms de la persona que lliura el certificat.
 • Càrrec que ocupa, posposat al nom. Joan Pla i Ribas, cap del Servei de...

 

2. Certificació

Aquest apartat, que és el nucli del certificat, s'introdueix amb la forma CERTIFICO, en majúscules per destacar-la visualment, seguida de dos punts.
Després dels dos punts s'expressa la certificació precedida de la conjunció Que (amb majúscula inicial) si la frase presenta una forma verbal conjugada.
Si hi ha més d'un fet o d'una circumstància, és convenient separar-los en paràgrafs diferents i numerar-los.

 

3. Fórmula de certificació

Aquesta fórmula final és fixa, però pot presentar algunes variacions:

I perquè consti, signo aquest certificat.

 

4. Datació

Cal fer-hi constar:

 • Lloc
 • Data: el dia (en xifres), el mes (en lletres) i l'any (en xifres i de manera completa).

 

5. Signatura

Hi han de constar els elements següents:

 • A l'esquerra, la signatura de qui certifica (el nom i el càrrec de qui signa ja apareixen en l'apartat 2).
 • A la dreta, si cal, la signatura de qui hi dona la conformitat:
  • Vist i plau
  • Càrrec (introduït per mitjà de l'article determinat corresponent)
  • Signatura
  • Nom i cognoms