Model d'ofici

 

Ofici intern

 

Ofici extern

1. Identificació del document

Les dades d'identificació del document s'han de fer constar en el marge superior dret. Són les següents:

 • Ref. («referència»): codi de classificació del document per a l'òrgan emissor.
 • Assumpte: descripció breu de l'asumpte a què es refereix l'ofici.

 

2. Destinatari

Les dades del destinatari es posen en el marge superior esquerre o bé al final del full. En aquest darrer cas cal escriure-les en majúscules:

 • Ofici intern: només cal fer-hi constar el càrrec de l'òrgan administratiu —que no ha d'anar precedit del tractament protocol·lari que pugui tenir—, no la persona que l'ocupa, o bé l'organisme.
 • Ofici extern: com que s'adreça a un particular, cal fer-hi constar el nom i cognoms i l'adreça.

 

3. Salutació

 • Ofici intern: no en porta.
 • Ofici extern: Senyor, o bé Senyora,

 

4. Cos

Si la comunicació és breu, el cos pot constar d'un sol paràgraf. Però si és llarga i complexa, cal fer servir més d'un paràgraf i ordenar la informació de manera lògica:

 • Introducció: presentació del motiu de l'ofici.
 • Desenvolupament: explicació dels fets, arguments, etc.
 • Conclusió: petició, síntesi dels fets, etc.

 

5. Comiat

 • Ofici intern: no en porta.
 • Ofici extern: un comiat formal, com ara Atentament

 

6. Signatura

Hi han de constar els elements següents i en l'ordre següent:

 • Càrrec o unitat
 • Signatura
 • Nom i cognoms

 

7. Datació

Cal fer-hi constar:

 • Lloc
 • Data: el dia (en xifres), el mes (en lletres) i l'any (en xifres i de manera completa).

 

8. Informacions ocasionals

 • Postdata (PD): per mitjà de la sigla PD s'introdueixen al final del document anotacions especials (referències a documents, informacions complementàries, etc.).