Model d'informe

1. Identificació del document

Sempre que sigui possible cal fer constar les dades següents en el marge superior esquerre, sota la capçalera:

  • Número d'expedient.
  • Òrgan que sol·licita l'informe.
  • Referència: codi de classificació per a l'òrgan emissor.
  • Assumpte: descripció breu del tema de què tracta l'informe, com si fos un títol.

 

2. Exposició

S'hi exposen els fets o antecedents rellevants de manera resumida i ordenada.

Si cal, s'hi fan constar els fonaments legals, és a dir, les disposicions que justifiquen les conclusions de l'informe.

 

3. Conclusions

Hi consten les conclusions a què condueix l'exposició de fets i arguments anterior. Segons el tipus d'informe, poden ser una valoració, una proposta de resolució o bé un resum dels aspectes més rellevants.

En segons quins casos, com quan es tracta d'un informe descriptiu, no cal incloure-hi aquest apartat.

 

4. Signatura

Hi han de constar els elements següents i en l'ordre següent:

  • Càrrec (Introduït per mitjà de l'article determinat corresponent)
  • Signatura
  • Nom i cognoms

 

5. Datació

Cal fer-hi constar:

  • Lloc
  • Data: el dia (en xifres), el mes (en lletres) i l'any (en xifres i de manera completa).

 

6. Informacions ocasionals

  • Annexos: si cal, s'hi afegeix la documentació necessària d'acord amb la numeració que s'indica a cada punt on ha estat esmentada.