Model d'Avís

1. Títol

El títol o identificació del document ha de ser la paraula AVÍS, ressaltada tipogràficament amb majúscules, negreta i cos de lletra gran.

 

2. Cos

S'hi exposa la informació del fet que es dona a conèixer de manera ordenada, completa i concisa. Aquesta informació pot ser la següent:

  • Fet o fets que cal comunicar.
  • Causes del fet i possibles solucions o alternatives, si es tracta d'un fet perjudicial per a les persones interessades.
  • Disculpes, si cal.

 

3. Identificació de la unitat o organisme emissor

Segons el tipus d'avís, és convenient escriure al final i de manera destacada el nom de la unitat o organisme que emet l'avís, l'adreça i l'horari d'atenció al públic. En aquest cas no cal que la capçalera inclogui cap d'aquestes informacions.

 

4. Datació

Cal fer-hi constar:

  • Lloc.
  • Data: el dia (en xifres), el mes (en lletres) i l'any (en xifres i de manera completa).