Model acta de reunió

1. Identificació del document

Aquest apartat consta de les dades següents:

 • Nom de l'organisme
 • Número de la sessió
 • Lloc
 • Data
 • Hora d'inici
 • Hora d'acabament

 

2. Assistència

En un primer bloc es fan constar les persones que han assistit a la reunió, encapçalades per la forma Assistents, amb les dades següents:

 • Nom i cognoms
 • Càrrec o funció que acompleix dins l'organisme reunit o bé si hi assisteix com a representant d'algun altre organisme.

En un segon bloc, quan calgui, es consignen els membres absents, encapçalats per la forma Han excusat la seva absència o bé Absents, segons si s'han excusat o no.

 

3. Ordre del dia

En aquest apartat es reprodueixen els punts de l'ordre del dia que es detallaven en la convocatòria de la reunió. Si hi ha alguna modificació, també s'hi ha de fer constar.

És convenient numerar els diversos temes o punts i mantenir la mateixa numeració en tot el document per coherència i estalvi de referències.

 

4. Desenvolupament de la sessió

En aquest apartat es fa constar l'evolució de la reunió i les intervencions més rellevants de manera sintetitzada. Convé que l'ordre de desenvolupament es correspongui amb el de l'ordre del dia.

Aquest apartat es pot ometre en els casos en què no calgui reflectir el desenvolupament de la sessió. Llavors, només s'hi fan constar els acords presos.

 

5. Acords

En aquest apartat es detallen els acords presos i el resum de les votacions, si cal.

Convé que cada acord quedi expressat en un paràgraf diferenciat i que l'ordre de presentació es correspongui
amb el de l'ordre del dia.

 

6. Fórmula final

És fixa i permet poques variacions. Generalment és: El/la president/a aixeca la sessió, de la qual, com a secretari/ària, estenc aquesta acta.

 

7. Signatura

Hi han de constar els elements següents i en l'ordre següent:

A l'esquerra:

El secretari o bé La secretària
Signatura

A la dreta:

Vist i plau
El president o bé La presidenta
Signatura

 

8. Informacions ocasionals

 • Temes pendents: enumeració, si cal, dels temes que hagin quedat pendents de resolució per manca de temps; cal posar aquest apartat després dels acords (apartat 5).
  Si la raó per la qual han quedat temes pendents és que els assistents a la reunió ho han acordat així, llavors aquests temes formen part dels acords presos (apartat 5) i s'omet l'apartat de temes pendents.
 • Annexos: s'hi inclou, si cal, la documentació que s'annexa a l'acta d'acord amb la numeració que s'indica a cada punt on ha estat esmentada.