a) Personal adscrit a Informàtica per unitats i grups 

Grup/Unitat I II III A2 C/D Total
Direcció 1 - - - 1 2
Unitat de Gestió de Recursos 1 1 - 2 1 5
Unitat de Desenvolupament i Operacions 12 7 - - - 19
Unitat de Projectes 7 - - - - 7
Unitat d'Infraestructures i Seguretat TIC 6 3 1 - - 10
Unitat d'Informàtica del Campus de la Ciutadella-Mercè 2 1 9 - - 12
Unitat d'Informàtica del Campus del Poblenou 3 3 21 - - 27
Unitat d'Informàtica del Campus del Mar 2 1 4 - - 7
TOTAL 34 16 35 2 2 89

 

b) Percentatge del personal per tipologia

Tipologia Nombre Percentatge
Personal laboral 85

95'5%

Personal funcionari 4 4'5%
TOTAL 89 100%

 

c) Percentatge del personal per grups

Grup Nombre Percentatge
I 34 38%
II 16 18%
III 35 39%
Tècnic de gestió 2 2'50%
Personal administratiu 2 2'50%

 

d) Altes

Alta Unitat Data
Mercè Sulé Carreras Unitat de Gestió de Recursos Març 2019

 

e) Baixes

Baixa Unitat Data
Daniel Pérez Lima Unitat d'Informàtica del Campus de la Ciutadella-Mercè Febrer 2019
Eduard Sellabona Rodríguez Unitat d'Informàtica del Campus de la Ciutadella-Mercè Octubre 2018