a) Manteniment

Concepte Despesa
Equips per al processament de dades
975.375 € 
Material audiovisual
107.604 € 

 

b) Inversió

Concepte Despesa
Equipament audiovisual
659.972 € 
Maquinari
618.339 € 

Programari

 
302.324 €