Durant el curs acadèmic 2018-2019 hem seguit avançant i portant a la realitat el Pla d'actuacions, i en aquest sentit s'ha posat en producció la nova plataforma d'administració electrònica que ha de permetre oferir més tràmits en línia de manera molt més àgil per a l'usuari.

També durant aquest curs s'ha publicat el nou CampusGlobal que està implementat sobre tecnologia LifeRay i la nova intranet de Biblioteca i Informàtica.

Per útim, voldríem destacar les millores fetes a l'aplicació que permet l'acreditació de les titulacions que és un procés cabdal per al bon funcionament de la Universitat.

 

Docència

En l'àrea de la docència s'ha seguit treballant per a millorar la flexibilitat de les eines d'aprenentatge, afegint funcionalitats com ara l'eina de control d'assistència i l'eina de reporting, i s'han dut a terme les actualitzacions de programari previstes.

A més, cal destacar l'automatisme que permet traslladar les notes de l'AulaGlobal cap a les actes de qualificacions oficials de l'estudiant, i el nou mòdul que permet l'acreditació dels idiomes a l'expedient de l'estudiant, així com noves funcionalitats a l'eina GAP per a ampliar els seus serveis permetent la gestió de les diferents sessions docents.

També s'ha posat en funcionament MyApps, una plataforma al núvol que permet accedir a les aplicacions que es necessiten en funció dels estudis, sense que calgui tenir-les instal·lades al dispositiu que s'està fent servir.

 

Recerca

En l'àrea de recerca, cal destacar la millora de les eines de producció científica, on s'han incorporat nous indicadors bibliomètrics.

També s'ha millorat la guia d'experts de la UPF, i s'ha desenvolupat un nou mòdul per a la gestió de les figures de recerca a Pandora.

Alhora, des de les unitats de suport tecnològic a la recerca, s'està treballant intensament en el desplegament dels clústers de còmput al núvol que permetrà fer clústers més flexibles i modulables, alhora que facilitarà la gestió de la despesa.

 

Gestió

En el camp de la gestió econòmica s'ha implementat un mòdul de gestió de contractes menors i s'ha adaptat l'aplicació al Suministro Inmediato de Información del Ministeri.

També ha sortit en producció la nova aplicació per a la contractació de PDI (Ulisses), i s'ha adaptat l'aplicació GMP, cosa que millora la gestió dels processos interns, i facilita l'extracció de dades i indicadors que demana l'AQU per a seguir els estàndards de qualitat.

Per últim, ens agradaria destacar, la posada en producció d'una nova eina per al Fundraising.