a) Manteniment

Concepte Despesa
Equips per al processament de dades
1.183.139 € 
Material audiovisual
172.276 € 

 

b) Inversió

Concepte Despesa
Equipament audiovisual
242.267 € 
Maquinari
247.514 € 
Programari
183.293 €