Concepte Despesa
Préstec interbibliotecari 13.882 €
Catalogació (externalització) 28.192 €