Procediment

Sol·licitud presentada a través del  CAU Atenció Acadèmica a l'Estudiant, o al Punt d'Informació a l'Estudiant. 

Cal adjuntar-hi:

  • Còpia de la matrícula o carta d'admissió de la universitat on vols traslladar el teu expedient.
  • Resguard de pagament de les taxes (vegeu l’apartat de taxes).

Si el trasllat és entre centres de la UPF, no cal abonar la taxa.

Si demanes el trasllat a efectes de simultaneïtat d’estudis, has d’estar matriculat dels dos estudis en el mateix any acadèmic. Si no ho estàs, l’expedient de la UPF es tancarà per trasllat d’expedient. I si vols reprendre els estudis abandonats, hauràs de sol·licitar la reincorporació i obtenir-ne la resolució favorable, tal com indica la Normativa acadèmica dels ensenyaments de grau.

Termini

Durant tot el curs acadèmic.

Competència

Cap del Servei de Gestió Acadèmica.

Taxes

S'ha d'ingressar 54,54 €* al compte de Banc de Santander: ES7400491806992412053335, en concepte de trasllat d'expedient, d'acord amb el que preveu el Decret pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya.

*Bonificacions: les has d’acreditar adjuntant una còpia a la sol·licitud.
Si ets família nombrosa de la categoria general, has d'ingressar la quantitat de 27,27 €.
Si ets família nombrosa de categoria especial, no has d’abonar la taxa (gratuïta). 
Si ets estudiant amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, no has d’abonar taxa (gratuïta).
Si ets estudiant víctima de violència de gènere (fills i filles dependents), no has d’abonar la taxa (gratuïta).
Si ets estudiant víctima d’actes terroristes (cònjuge, fills i filles dependents), no has d’abonar la taxa (gratuïta).