Procediment

Sol·licitud presentada al Punt d'Informació a l'Estudiant o pel CAU Atenció Acadèmica a l'Estudiant, juntament amb còpia de la matrícula o carta d'admissió de la universitat on vols traslladar el teu expedient i el resguard de pagament de les taxes.

Termini

Durant tot el curs acadèmic.

Competència

Cap del Servei de Gestió Acadèmica.

Requisits

Efectuar el pagament per l'expedició corresponent (*).

Cal acreditar que s'ha ingressat la quantitat de 54, 54 € (aprovada al DOGC vigent) de preus acadèmics universitaris al compte de Banc de Santander: ES7400491806992412053335, en concepte de tramitació del trasllat d'expedient, adjuntant el resguard de pagament a la sol.licitud.

Si ets Família Nombrosa de categoria General has d'ingressar la quantitat de 27, 27 €.

Si ets Família Nombrosa de categoria Especial, tens gratuïtat de la taxa. 

Si ets estudiant amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, tens gratuïtat de la taxa.

Si ets estudiant víctima de violència de gènere (fills i filles dependents), tens gratuïtat de la taxa.

Si ets estudiant víctima d’actes terroristes (cònjuge, fills i filles dependents), tens gratuïtat de la taxa.

Aquestes situacions de bonificació, cal que les acreditis adjuntant una còpia a la sol·licitud.

* Si el trasllat sol·licitat és entre centres de la UPF, no cal abonar la taxa.