Procediment

Sol·licitud presentada al Punt d'Informació a l'Estudiant o pel CAU Atenció Acadèmica a l'Estudiant, juntament amb còpia de la matrícula o carta d'admissió de la universitat on vols traslladar el teu expedient i el resguard de pagament de les taxes.

Termini

Durant tot el curs acadèmic.

Competència

Cap del Servei de Gestió Acadèmica.

Requisits

Realitzar el pagament per l'expedició corresponent.

Cal acreditar que s'ha ingressat la quantitat de 54, 54 € (aprovada al DOGC vigent) de preus acadèmics universitaris al compte de Banc de Santander: ES7400491806992412053335, en concepte de tramitació del trasllat d'expedient, adjuntant el resguard de pagament a la sol.licitud.

Si ets Família Nombrosa de categoria General has d'ingressar la quantitat de 27, 27 €.

Si ets Família Nombrosa de categoria Especial, tens gratuïtat de la taxa. 

Si ets estudiant amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, tens gratuïtat de la taxa.

Si ets estudiant víctima de violència de gènere (fills i filles dependents), tens gratuïtat de la taxa.

Si ets estudiant víctima d’actes terroristes (cònjuge, fills i filles dependents), tens gratuïtat de la taxa.

Aquestes situacions de bonificació, cal que les acreditis adjuntant una còpia a la sol·licitud.