Un cop formalitzada la matrícula, els estudiants de nou ingrés han de presentar a través de la Sol·licitud de Tràmits:

  • Ordre de domiciliació (SEPA) degudament emplenada i signada pel titular del compte, d'acord amb la normativa d'àmbit europeu (Reglament UE 260/2012 del Parlament Europeu i del Consell, de 14 de març del 2012).
  • Estudiants que tenen iniciats estudis universitaris: Resguard de la sol·licitud de trasllat d'expedient, emès per la universitat de procedència (Real Decret 412/2014, de 6 de juny, pel que s'estableix la normativa básica dels procediments d'admissió als ensenyaments universitaris oficials de Grau).