Certificat acadèmic personal (amb la relació de les assignatures cursades)

Procediment

Pots demanar el teu certificat acadèmic personal electrònic (e-CAP) per la Secretaria virtual de la UPF:

•    Obtindràs el certificat en tres idiomes (català, castellà i anglès) en un document únic.

•    Disposaràs a l’instant del certificat acadèmic personal electrònic.

•    Podràs consultar i descarregar l’e-CAP tornant a la mateixa aplicació, tants cops com vulguis.

La taxa d'emissió d'aquest certificat electrònic en tres idiomes és de 27,27 €,* d'acord amb el que preveu el Decret pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya.

*Bonificacions:

Família nombrosa de la categoria general: 13,63 €.

Família nombrosa de categoria especial: no s'ha d’abonar la taxa (gratuït).

Estudiant amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%: no s'ha d’abonar la taxa (gratuït).

Estudiant víctima de violència de gènere (fills i filles dependents): no s'ha d’abonar la taxa (gratuït).

Estudiant víctima d’actes terroristes (cònjuge, fills i filles dependents): no s'ha d’abonar la taxa (gratuït).

Termini

Durant tot el curs acadèmic.

Competència

Universitat Pompeu Fabra

Certificat per altres situacions acadèmiques

Procediment

Sol·licitud mitjançant aquest formulari del qual s'han de presentar dues còpies degudament emplenades al Punt d'Informació a l'Estudiant.

El preu d'emissió d'aquest certificat és de 15€*. El pagament es pot fer amb la targeta de crèdit en el mateix Punt d'Informació a l'Estudiant en el moment de presentar la sol·licitud.

També es pot fer l'ingrés de l'import de la sol·licitud directament al número de compte: ES74 0049 1806 99 2412053335 del Banc Santander Central Hispano. En aquest cas, s'ha de fer la sol·licitud del certificat al CAU d'Atenció Acadèmica a l'Estudiant adjuntant-ne el comprovant de l'ingrés i el formulari degudament emplenat i signat.

Hi ha la possibilitat de rebre el certificat per correu postal. En aquest cas, l'estudiant haurà de satisfer també el preu d'aquest enviament, que és de 5 euros per al territori nacional i de 7 euros per a l'estranger.

Situacions que es poden certificar:

  • Estar matriculat al curs acadèmic actual
  • Import de la matrícula del curs acadèmic actual
  • Haver pagat l'assegurança escolar al curs acadèmic actual
  • No haver rebut la beca del MEC/AGAUR al curs acadèmic actual
  • Cursos acadèmics en què s'ha estat matriculat a la UPF
  • Nombre de crèdits, durada, i la dedicació (temps complet/temps parcial) en els estudis UPF que s'estan cursant
  • Calendari del curs acadèmic actual
  • Assignatures matriculades en primera convocatòria al curs acadèmic actual
  • Calendari del procés de matrícula del curs actual
  • Altres

L'estudiant pot recollir el certificat en el Punt d'Informació a l'Estudiant en el termini de 7 dies.

*Aquest preu no dóna dret a cap bonificació sobre aquest import.

Termini

Durant tot el curs acadèmic.

Competència

Cap de la Secretaria.

Requisits

Cal especificar si es vol el certificat en català o en castellà o en anglès