Modificació de dades personals

Procediment

Sol·licitud.

Quan la modificació de dades faci referència al nom i cognoms, al document d'identificació, a la data o lloc de naixement o a la nacionalitat cal que adjunteu a la sol·licitud un document que ho acrediti.

Termini

Durant tot el curs acadèmic.

Resolució

Podeu consultar els canvis a l'expedient acadèmic al Campus Global.

Modificació de dades bancàries (Mandat SEPA)

Procediment

Sol·licitud

Cal que adjunteu a la sol·licitud l'Ordre de domiciliació directa - SEPA degudament emplenada i signada pel titular del compte, que s'ha de lliurar a la Universitat d'acord amb la normativa d'àmbit europeu (Reglament UE 260/2012 del Parlament Europeu i del Consell, de 14 de març del 2012).

Termini

Durant tot el curs acadèmic.

Important

Heu de fer la sol·licitud sempre que canvieu el número de compte bancari o bé modifiqueu el titular del compte.