Continuïtat d'estudis

Procediment

Sol·licitud

L'estudiant pot sol·licitar la continuïtat en els estudis quan no ha superat el règim de permanència de primer curs (cal haver superat el 50% dels crèdits de 1r curs el primer any matriculat).

Resolució

Les sol·licituds de continuïtat seran resoltes pel vicerector/a competent en docència, a partir de les al·legacions acreditades a la sol·licitud per l'estudiant. La notificació electrònica es realitzarà a l'adreça d'e-mail facilitada a la sol·licitud.

Competència

Correspon al vicerector/a competent en docència, per delegació del rector/a.

Important

Cal acreditar documentalment les al·legacions presentades a la sol·licitud.

Progressió en els estudis

Procediment

Sol·licita l'autoservei de progressió.

Si sol·licites progressió d'intercanvi, cal que a l'autoservei adjuntis emplenat el següent document, amb l'informe emplenat i signat pel coordinador de mobilitat.

Per accedir a la consulta de la teva sol·licitud, posem al teu abast la següent guia per accedir a l'autoservei de progressió.

Resolució

Les sol·licituds de progressió en els estudis seran resoltes pel vicerector/a competent en docència, a partir de la situació acadèmica de l'estudiant i de les al·legacions acreditades a la sol·licitud. La comunicació i notificació electrònica es realitzarà a l'adreça d'e-mail UPF de l'estudiant.

Competència

Correspon al vicerector/a competent en docència, per delegació del rector/a.

Important

En la sol·licitud de progressió en els estudis, cal indicar les assignatures que es volen matricular, especificant el codi de l'assignatura, el grup i sempre de trimestres posteriors.

Cal tenir en compte que amb l'ampliació de matrícula corresponent caldrà abonar la taxa administrativa de modificació de matrícula que preveu el decret de preus de serveis acadèmics.

Si la resolució és favorable, la Secretaria dels estudis ampliarà la matrícula, i ho comunicarà a l'estudiant.

Cinquena convocatòria extraordinària

Procediment

Sol·licitud

En cas d'haver exhaurit les quatre convocatòries d'una assignatura, l'estudiant pot sol·licitar l'autorització d'una cinquena convocatòria extraordinària d'avaluació.

Resolució

Les sol·licituds de cinquena convocatòria seran resoltes pel vicerector/a competent en docència, a partir de la situació acadèmica de l'estudiant i de les al·legacions acreditades a la sol·licitud. La notificació electrònica es realitzarà a l'adreça d'e-mail facilitada a la sol·licitud.

Competència

Correspon al vicerector/a competent en docència, per delegació del rector.

Important

Cal acreditar documentalment la sol·licitud que es presenta.

Els estudiants no matriculats que tinguin pendent la resolució de petició de cinquena convocatòria, no poden matricular-se de cap assignatura, fins que no es resolgui la seva sol·licitud. 

El fet de no haver superat una assignatura de caire optatiu en les quatre convocatòries no esgota en si mateix el règim de permanència i no comporta, per tant, la necessitat d'haver de sol·licitar una cinquena convocatòria ja que són assignatures abandonables, llevat, però, que l'estudiant no pugui obtenir el mínim de crèdits previst en el pla d'estudis.