Procediment

Sol·licitud presentada a través del CAU d'Atenció acadèmica a l'estudiant.

Documents que cal adjuntar amb la sol.licitud:

  • Carta d'admissió o full de matrícula de la universitat de destí.
  • Justificant de pagament de taxes (veure l'apartat taxes).

Termini

Durant tot el curs acadèmic.

Competència

Cap del Servei de Gestió Acadèmica.

Taxes

D’acord amb el que preveu el Decret pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya s'ha d'abonar al compte del Banco Santander Central Hispano IBAN ES74 0049 1806 9924 1205 3335:

Taxa ordinaria 54,54 €*

*Bonificacions: les has d'acreditar adjuntant una còpia en el moment de fer la a la sol·licitud.
Si ets família nombrosa de la categoria general,  27,27 €.
Si ets família nombrosa de categoria especial, (gratuïta).
Si ets estudiant amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, gratuïta.
Si ets estudiant víctima de violència de gènere (fills i filles dependents), gratuïta.
Si ets estudiant víctima d’actes terroristes (cònjuge, fills i filles dependents), gratuïta.