Podrà ser objecte de reconeixement, en forma de crèdits, l'experiència laboral i professional acreditada, sempre que l'esmentada experiència estigui relacionada amb les competències inherents al títol oficial que es pretén obtenir.

Els estudiants que acreditin un experiència professional en un camp relacionat amb els seus estudis podran tenir reconeixement com a pràctiques curriculars.

Requisits

En el moment de sol·licitar el reconeixement de crèdits per activitat professional és imprescindible presentar la documentació següent: 

  • Sol·licitud  de Reconeixement i Transferència de Crèdits.
  • Justificant de la seva relació amb la institució (contracte de treball, nomenament administratiu, vida laboral, alta censal o altres) i un informe en què s'especifiquin les tasques, les funcions desenvolupades, les hores de dedicació i el calendari.
  • Pagament de la taxa en línea, 54,54€*, en el moment de presentar la sol.licitud.

* Bonificacions

  • Si ets Família Nombrosa de categoria General has d'ingressar la quantitat de 27,27€.
  • Si ets Família Nombrosa de categoria Especial, tens gratuïtat de la taxa.
  • Si ets estudiant amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, tens gratuïtat de la taxa.
  • Si ets estudiant víctima de violència de gènere (fills i filles dependents), tens gratuïtat de la taxa.
  • Si ets estudiant víctima d’actes terroristes (cònjuge, fills i filles dependents), tens gratuïtat de la taxa.

Cal acreditar-la adjuntant una còpia en la  sol·licitud.

Procediment

Sol·licitud per la seu electrònica.

Termini

Alumnes de nou ingrés: de l'1 al 20 de setembre, sens perjudici del que es prevegui per a les sol·licituds d'admissió d'estudiants amb estudis universitaris iniciats.

Els alumnes de primer curs que es matriculin més tard del 20 de setembre podran presentar la sol·licitud de reconeixement durant els 20 dies posteriors a la data de matrícula.

Alumnes matriculats a uns ensenyaments a la Universitat Pompeu Fabra: des de l'inici de curs fins al 31 de maig.

Efectes econòmics del reconeixement

A la normativa per la qual es regulen els aspectes econòmics de la matrícula, es poden consultar els efectes econòmics de les sol·licituds de reconeixement de crèdits acadèmics.

Resolució

Les sol·licituds de transferència i reconeixement de crèdits  seran resoltes pel degà o director de l'estudi tenint en compte el contingut dels programes de les assignatures realitzades i els plans d'estudis que s'han seguit i que s'han acreditat documentalment.

Competència

Degà/na o director/a del centre.