El reconeixement de crèdits consisteix en l'acceptació per part de la Universitat Pompeu Fabra dels crèdits que, havent estat obtinguts en uns estudis oficials, en la mateixa universitat o en una altra, són computats en estudis diferents a efectes d'obtenir un títol oficial.

La transferència de crèdits consisteix en la inclusió en l'expedient acadèmic de l'estudiant dels crèdits obtinguts en estudis oficials cursats amb anterioritat, a la UPF o en una altra universitat, que no hagin conduït a l'obtenció d'un títol oficial.

Requisits

La sol·licitud de reconeixement de crèdits implica la transferència dels crèdits cursats i superats en els estudis previs.

En el moment de sol·licitar la transferència i reconeixement de crèdits és imprescindible presentar la documentació següent: 

 • Sol·licitud de transferència i reconeixement de crèdits:
  1. Transferència de crèdits: cal indicar que els estudis dels quals se sol·licita la transferència no han conduït a l'obtenció d'un títol oficial i que -actualment- no s'estan cursant simultàniament dos o més estudis oficials.
  2. Reconeixement de crèdits: per a les assignatures de formació bàsica, cal indicar la branca de coneixement i la matèria a la qual pertanyen.
 • Certificat acadèmic on constin les assignatures, el nombre de crèdits i la qualificació obtinguda. Si l'estudiant ha cursat els estudis d'origen a la Universitat Pompeu Fabra, no ha de presentar aquest document.
 • Fotocòpia del pla d'estudis cursat degudament segellat pel centre corresponent. Si l'estudiant ha cursat els estudis d'origen a la Universitat Pompeu Fabra, no ha de presentar aquest document.
 • Fotocòpia dels plans docents o programes de les assignatures cursades, degudament segellats pel centre. Si l'estudiant ha cursat els estudis d'origen a la Universitat Pompeu Fabra, no ha de presentar aquests documents.
 • Resguard d'haver ingressat la quantitat de 54,54€* al compte del Banco Santander Central Hispano IBAN ES74 0049 1806 9924 1205 3335 en concepte de sol·licitud d'estudi del reconeixement de l'expedient acadèmic, d'acord amb el que preveu el Decret pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya.

Els documents expedits a l'estranger han de complir els requisits següents:

 1. Han de ser oficials i estar expedits per les autoritats competents per fer-ho, d'acord amb l'ordenament jurídic del país de què es tracti.
 2. Han de presentar-se legalitzats per via diplomàtica o, en el seu cas, mitjançant postil·la del conveni de la Haia. Aquest requisit no s'exigeix als documents expedits per les autoritats dels estats membres de la Unió Europea o signataris de l'acord sobre l'Espai Econòmic Europeu.
 3. Han d'anar acompanyats, si escau, de la corresponent traducció oficial al castellà o al català.

En les sol·licituds de transferència i reconeixement de crèdits dels estudiants de la Facultat de Traducció i Interpretació s'acceptarà el certificat acadèmic, el pla d'estudis i els programes o plans docents de les assignatures en llengua anglesa, francesa o alemanya.

* Bonificacions

 • Si ets Família Nombrosa de categoria General has d'ingressar la quantitat de 27,27€.
 • Si ets Família Nombrosa de categoria Especial, tens gratuïtat de la taxa.
 • Si ets estudiant amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, tens gratuïtat de la taxa.
 • Si ets estudiant víctima de violència de gènere (fills i filles dependents), tens gratuïtat de la taxa.
 • Si ets estudiant víctima d’actes terroristes (cònjuge, fills i filles dependents), tens gratuïtat de la taxa.

Cal que les acreditis adjuntant una còpia en la teva sol·licitud.

Procediment

Sol·licitud mitjançant el formulari que correspongui presentat per CAU d'atenció acadèmica a l'estudiant.

Formularis

Formulari general:

Formularis per a estudis cursats a la Universitat Pompeu Fabra:

Formularis per a diplomats i diplomades en Relacions Laborals que accedeixen al Grau en Relacions Laborals:

Formularis d'Enginyeries plans 2009:

Termini

Alumnes de nou ingrés: de l'1 al 20 de setembre, sens perjudici del que es prevegui per a les sol·licituds d'admissió d'estudiants amb estudis universitaris iniciats.

Els alumnes de primer curs que es matriculin més tard del 20 de setembre podran presentar la sol·licitud de reconeixement durant els 20 dies posteriors a la data de matrícula.

Alumnes matriculats a uns ensenyaments a la Universitat Pompeu Fabra: des de l'inici de curs fins al 31 de maig.

Efectes econòmics del reconeixement

A la normativa per la qual es regulen els aspectes econòmics de la matrícula, es poden consultar els efectes econòmics de les sol·licituds de reconeixement de crèdits acadèmics.

Resolució

Les sol·licituds de transferència i reconeixement de crèdits  seran resoltes pel degà o director de l'estudi tenint en compte el contingut dels programes de les assignatures realitzades i els plans d'estudis que s'han seguit i que s'han acreditat documentalment.

Competència

Degà/na o director/a del centre.

Normativa aplicable

 • Normativa Acadèmica dels Ensenyaments de Grau.

 • Modificació del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials. El Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, es modifica en els termes següents:

 U. El paràgraf a) de l'article 13 queda redactat de la manera següent:

 «a) Sempre que el títol al qual es pretén accedir pertanyi a la mateixa branca de coneixement, són objecte de reconeixement un nombre de crèdits que sigui almenys el 15 per cent del total dels crèdits del títol, corresponents a matèries de formació bàsica d'aquesta branca.»

BOE 134, divendres 3 de juny de 2016