Els estudiants que hagin abandonat els estudis a la Universitat Pompeu Fabra perquè han sol·licitat, anteriorment, el trasllat d'expedient a una altra universitat i que vulguin reprendre els estudis abandonats, han de sol·licitar la readmissió i obtenir-ne la resolució favorable.

Requisits

És requisit imprescindible no haver exhaurit en cap cas el règim de permanència de la UPF.

Procediment

L'estudiant ha de presentar la documentació acreditativa dels motius pels quals sol·licita la readmissió.

Les sol·licituds s'han de presentar al Punt d'Informació a l'Estudiant, adreçades al degà o degana, director o directora de centre o estudi.

Termini

Entre l'1 i el 10 de juliol.

Resolució

Les sol.licituds de reincorporació als estudis seran resoltes pel degà o degana o director o directora del centre o estudi.

Competència

Degà/ana o director/ra del centre.