Trasllat d'expedient dels estudis de Grau

Procediment

Sol·licitud presentada a través de la Seu electrònica.

Un cop presentada la sol·licitud, rebràs automàticament el comprovant al correu electrònic que ens hagis indicat.

Cal adjuntar-hi:

  • Còpia de la matrícula o carta d'admissió de la universitat on vols traslladar el teu expedient.
  • Resguard de pagament de les taxes (vegeu l’apartat de taxes).

Si demanes el trasllat a efectes de simultaneïtat d’estudis, has d’estar matriculat dels dos estudis en el mateix any acadèmic. Si no ho estàs, l’expedient de la UPF es tancarà per trasllat d’expedient. I si vols reprendre els estudis abandonats, hauràs de sol·licitar la reincorporació i obtenir-ne la resolució favorable, tal com indica la Normativa acadèmica dels ensenyaments de grau.

Termini

Durant tot el curs acadèmic.

Competència

Cap del Servei de Gestió Acadèmica.

Taxes

Pagament en línia en el moment de fer la sol·licitud.

Si el trasllat és entre centres de la UPF, no cal abonar la taxa.

D’acord amb el que preveu el Decret pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya s'ha d'abonar:

Taxa ordinaria 54,54 €*

*Bonificacions: les has d'acreditar adjuntant una còpia en el moment de fer la a la sol·licitud.
Si ets família nombrosa de la categoria general,  27,27 €.
Si ets família nombrosa de categoria especial, (gratuïta).
Si ets estudiant amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, gratuïta.
Si ets estudiant víctima de violència de gènere (fills i filles dependents), gratuïta.
Si ets estudiant víctima d’actes terroristes (cònjuge, fills i filles dependents), gratuïta.