Procediment

L'estudiant té dret a la revisió de la qualificació davant el professor responsable de l'assignatura.

Realitzada aquesta revisió, l'estudiant pot presentar una reclamació mitjançant el CAU Atenció Acadèmica a l'Estudiant.

Termini

La reclamació es pot presentar dins del termini de 5 dies naturals, a comptar des de la data de publicació de les actes definitives.

Competència

El degà o director del centre nomenarà una Comissió, que resoldrà les reclamacions dels estudiants.

Resolució

La Comissió resoldrà la sol·licitud de reclamació en el termini de 5 dies naturals, a comptar des de la fi del termini de sol·licitud.