Prèvia a l'examen

Procediment

Sol·licitud presentada a través del Campus Global

Termini per sol·licitar la renúncia a l'avaluació

1r.  trimestre: del 18-09-2023 al 01-12-2023
2n. trimestre: del 08-01-2024 al 08-03-2024
3r.  trimestre: del 02-04-2024 al 07-06-2024

Fora d'aquests terminis no es pot accedir a la sol·licitud.

Resolució

Concessió automàtica pel fet de sol·licitar la renúncia dins del termini fixat i segons els requisits establerts.

Competència

Cap de la UGA.

Normativa aplicable

Posterior a l'examen

Procediment

Sol·licitud mitjançant el CAU d'Atenció Académica a l'Estudiant.

Termini

Durant els set dies posteriors a la data d'examen

Resolució

En el termini de deu dies.

Competència

Degà o director.

Requisits

Causa de força major imprevisible i acreditada documentalment.

Important

Contra la resolució del degà o director es pot interposar una reclamació davant el vicerector competent en matèria en el termini de cinc dies a comptar des de l'endemà de la data de notificació de la resolució, que caldrà presentar mitjançant el CAU d'Atenció Académica a l'Estudiant.