Especialització en Lingüística computacional

La Lingüística Computacional és el camp que estudia el llenguatge i el desenvolupament d'aplicacions tecnològiques lingüístiques amb mitjans computacionals. L’especializació del nostre Màster ofereix una introducció general al camp, amb una presentació dels principals enfocaments teòrics i metodològics en Processament del Llenguatge Natural, així com una visió general de diverses aplicacions lingüístiques. Es basa en un enfocament “hands-on” mitjançant el qual els estudiants desenvolupen habilitats bàsiques per al processament i anàlisi de dades, així com l'ús i l'avaluació de models computacionals.

Aquesta especializació et permetrà:

  • comprendre les principals qüestions investigades en Lingüística Computacional, inclosos els mètodes d'aprenentatge automàtic;
  • adquirir les competències bàsiques necessàries per emprendre projectes en Processament del Llenguatge Natural.

Important: per a algunes de les assignatures de l’especialització en Lingüística Computacional, calen coneixements bàsics de programació (vegeu l’apartat “Coneixements de programació” a sota).

Objectius d'aprenentatge

1

Familiaritzar-se amb les principals àrees de recerca en Lingüística Computacional, com ara la morfologia, sintaxi, i semàntica computacionals.

2

Comprendre el funcionament intern d'algunes tecnologies del llenguatge, com ara la traducció automàtica o l'extracció d'informació.

3

Aplicar la metodologia, inclosos programació i mètodes de Machine Learning, a nivell bàsic.

4

Familiaritzar-se amb els principals recursos utilitzats en Lingüística Computacional, inclosos els repositoris de recursos.

 

Professorat

El professorat d'aquesta especialització són investigadors actius en el camp, i tenen una àmplia experiència en l'ensenyament d'aquesta assignatura a estudiants amb diversos perfils acadèmics, incloses les Humanitats, on la formació bàsica no sol incloure mètodes formals i quantitatius. Pertanyen a diferents grups de recerca del Departament.

Assignatures

Hi ha dues assignatures específiques de Lingüística Computacional, impartides cada any:

  • Processament del llenguatge natural
  • Semàntica computacional

Dues de les assignatures metodològiques que s'imparteixen cada any són molt recomanables per als estudiants de l’especialització, ja que complementen la formació en l’àrea:

  • Corpus i eines informàtiques
  • Tècniques experimentals i d'observació

A més, s'ofereix un curs d'anivellament en programació bàsica en Python i l’assignatura optativa Natural Language Interaction (del Màster en Intelligent Interactive Systems) per a estudiants que tinguin els coneixements requerits per a matricular-s’hi. 

Llengua d'instrucció

Les assignatures de lingüística computacional s’imparteixen en anglès. Els estudiants han de saber prou anglès per poder seguir i participar a les classes. Excepcionalment, els treballs escrits es poden presentar en altres idiomes, amb prèvia autorització per part del professorat.

Coneixements de programació

A l’especialització farem servir el llenguatge de programació Python. Si no en tens, hauràs d’adquirir coneixements bàsics de Python abans de l'inici del primer trimestre (per exemple, durant l'estiu previ al màster). Recomanem el recurs web Python for Everybody, i en particular les lliçons 1-12inclosos els exercicis. Aquest curs requereix unes 2 hores per lliçó. (Òbviament, pots fer servir altres recursos amb continguts equivalents, com ara aquest curs del MIT.) Després d’aquesta formació, podràs fer el curs d’anivellament en Python esmentat més amunt. El curs d’anivellament no substitueix la formació bàsica mitjançant Python for Everybody.

A principis de setembre tindràs una sessió de tutoria on podràs acabar de definir la formació adequada per a tu. Nota: si no has adquirit coneixements bàsics de Python abans de començar el Màster, no podràs seguir les assignatures de l'especialitat.

Sortides professionals

Actualment, els lingüistes computacionals estan molt sol·licitats per desenvolupar assistents virtuals o bots de conversa (chatbots), ja que normalment tenen competències lingüístiques en més d'una llengua i dominen tècniques de processament de llenguatges naturals. Les empreses busquen persones que puguin dissenyar sistemes de diàleg i crear gramàtiques i altres recursos idiomàtics per analitzar i generar converses adequades per a diferents tipus de serveis als clients.

Els lingüistes computacionals també treballen per ajudar a desenvolupar sistemes d'aprenentatge automàtic i d’aprenentatge intens, aplicats al processament de llenguatges naturals. S’espera que dominin la metodologia i les eines per crear textos a partir de diferents tipus de coneixement lingüístic i extralingüístic, així com avaluar quantitativament i qualitativament els resultats dels sistemes obtinguts.

L’especialització del màster ofereix tres cursos en aquesta àrea, que proporcionen una introducció bàsica en aquestes habilitats i tècniques. Autònomament, l’estudiant haurà d’adquirir altres habilitats per trobar feina com a lingüista computacional.

Les empreses que han contractat els nostres alumni inclouen Nuance Communications, Everis, Telefónica, Expert Systems, Inbenta, StratioBD, ForceManager i Amazon.