Especialització: Lingüística computacional

Especialització - Adquisició i Aprenentatge


La Lingüística Computacional és el camp que estudia el llenguatge i el desenvolupament d'aplicacions tecnològiques lingüístiques amb mitjans computacionals. L’especializació del nostre Màster ofereix una introducció general al camp, amb una presentació dels principals enfocaments teòrics i metodològics en Processament del Llenguatge Natural, així com una visió general de diverses aplicacions lingüístiques. Es basa en un enfocament “hands-on” mitjançant el qual els estudiants desenvolupen habilitats bàsiques per al processament i anàlisi de dades, així com l'ús i l'avaluació de models computacionals.

Aquesta especializació et permetrà:

  • comprendre les principals qüestions investigades en Lingüística Computacional, inclosos els mètodes d'aprenentatge automàtic;
  • adquirir les competències bàsiques necessàries per emprendre projectes en Processament del Llenguatge Natural.

Els professors d'aquesta especialització són investigadors actius en el camp, i tenen una àmplia experiència en l'ensenyament d'aquesta assignatura a estudiants amb diversos perfils acadèmics, incloses les Humanitats, on la formació bàsica no sol incloure mètodes formals i quantitatius.

Important: per a algunes de les assignatures de l’especialització en Lingüística Computacional, calen coneixements bàsics de programació (vegeu l’apartat “Coneixements de programació” a sota).

 

Objectius d'aprenentatge

1

Familiaritzar-se amb les principals àrees de recerca en Lingüística Computacional, com ara la morfologia, sintaxi, i semàntica computacionals.

2

Comprendre el funcionament intern d'algunes tecnologies del llenguatge, com ara la traducció automàtica o l'extracció d'informació.

3

Aplicar la metodologia, inclosos programació i mètodes de Machine Learning, a nivell bàsic.

4

Familiaritzar-se amb els principals recursos utilitzats en Lingüística Computacional, inclosos els repositoris de recursos.


Assignatures

A més de les tres assignatures obligatòries del màster (Sintaxi, Semàntica i pragmàtica, Fonètica i Fonologia), hi ha dues assignatures específiques de Lingüística Computacional (impartides cada any):

  • Processament del llenguatge natural
  • Semàntica computacional

Dues de les assignatures metodològiques que s'imparteixen cada any són molt recomanables per als estudiants de l’especialització, ja que complementen la formació en l’àrea:

  • Corpus i eines informàtiques
  • Tècniques experimentals i d'observació

A més, s'ofereix un curs d'anivellament en programació bàsica en Python, i l’assignatura optativa Natural Language Interaction (del Màster en Intelligent Interactive Systems) per a estudiants que tinguin els coneixements requerits per a matricular-s’hi.

Com a part del Màster cal dur a terme un Treball de Final de Màster (TFM) de 15 crèdits ECTS. Els professors de l’especialitat poden supervisar TFMs en l’àmbit de la Lingüística Computacional.

 

Llengua d'instrucció

Les assignatures de lingüística computacional s’imparteixen en anglès. Els estudiants han de saber prou anglès per poder seguir i participar a les classes. Excepcionalment, els treballs escrits es poden presentar en altres idiomes, amb prèvia autorització per part del professorat.
 

Coneixements de programació

A l’especialització farem servir el llenguatge de programació Python. Si no en tens, hauràs d’adquirir coneixements bàsics de Python abans de l'inici del primer trimestre (per exemple, durant l'estiu previ al màster). Recomanem el recurs web Python for Everybody, i en particular les lliçons 1-12, inclosos els exercicis. Aquest curs requereix unes 2 hores per lliçó. (Òbviament, pots fer servir altres recursos amb continguts equivalents, com ara aquest curs del MIT.) Després d’aquesta formació, podràs fer el curs d’anivellament en Python esmentat més amunt. El curs d’anivellament no substitueix la formació bàsica mitjançant Python for Everybody.

A principis de setembre tindràs una sessió de tutoria on podràs acabar de definir la formació adequada per a tu. Nota: si no has adquirit coneixements bàsics de Python abans de començar el Màster, no podràs seguir totes les assignatures de l'especialitat.
 

Inserció laboral

Actualment hi ha una gran demanda de lingüistes computacionals, en particular per desenvolupar assistents virtuals i chatbots, ja que normalment aquests professionals tenen tant coneixements lingüístics com domini de les tècniques de processament del llenguatge natural. Les empreses busquen professionals que puguin dissenyar sistemes de diàleg i construir gramàtiques i altres recursos lingüístics per a l'anàlisi i la generació de converses adequades per a diferents tipus de serveis al client.

Els lingüistes computacionals també col·laboren en el desenvolupament de sistemes de Machine Learning aplicats al processament del llenguatge natural. Se n'espera que dominin la metodologia i les eines adequades per anotar textos amb diferents tipus de coneixements lingüístics i extralingüístics, així com avaluar quantitativament i qualitativament els resultats dels sistemes computacionals. També estan en demanda com a data scientist, per exemple en àrees com l'Opinion Mining (extracció de dades sobre el que la gent pensa sobre determinats productes o organitzacions).

L'especialització de Lingüística Computacional del Màster ofereix tres assignatures en aquestes àrees, que proporcionen una introducció bàsica als coneixements i tècniques esmentats. Depenent de la seva formació prèvia, és possible que els estudiants hagin d'adquirir coneixements addicionals en finalitzar el màster per poder treballar com a lingüistes computacionals.

Les empreses següents han contractat alumnes nostres: Nuance Communications, Everis, Telefónica, Expert Systems, Inbenta, StratioBD, ForceManager i Amazon.