Especialització: Lingüística computacional

Especialització - Adquisició i Aprenentatge


La lingüística computacional consisteix en l’estudi de la llengua i el desenvolupament d’aplicacions lingüístiques amb mitjans computacionals. L’especialització en Lingüística Computacional ofereix als alumnes una introducció bàsica a la disciplina, presentant els principals aspectes teòrics i metodològics del processament del llenguatge natural, a més d’una visió general de diverses aplicacions de la lingüística computacional.

Aquesta especialització permet:

Entendre les principals qüestions de recerca del processament del llenguatge natural, inclosos els enfocaments basats en el coneixement i l’estadística, a més dels mètodes d’aprenentatge automàtic.
Adquirir les competències bàsiques per abordar les tasques pràctiques de processament del llenguatge natural.

Els professors de la matèria de Lingüística Computacional tenen un extens currículum de recerca en aquest camp amb finançament extern. Tots posseeixen experiència impartint aquesta assignatura a alumnes d’Humanitats que sovint no han rebut formació prèvia sobre els mètodes formals i quantitatius.

Per a l’especialització en Lingüística Computacional, els alumnes han de tenir uns coneixements bàsics de programació a l’inici del màster o bé adquirir-los pel seu compte durant el primer semestre (vegeu recomanacions més endavant).

 

Objectius d'aprenentatge

1

Familiaritzar-se amb els enfocaments actuals de les principals àrees de recerca de la lingüística computacional, com ara la morfologia, la sintaxi i la semàntica computacionals.

2

Entendre el funcionament intern de determinades aplicacions de lingüística computacional, com la traducció automàtica o l’extracció d’informació.

3

Aplicar la metodologia de treball de l'àmbit, incloses la programació i les tècniques d’aprenentatge automàtic a nivell bàsic. 

4

Aconseguir els coneixements bàsics amb els recursos principals que s’utilitzen en la lingüística computacional, com ara els repositoris de recursos.


Cursos

A més dels quatre cursos avançats troncals del màster (Sintaxi, Semàntica i Pragmàtica, Morfologia i Lèxic, i Fonètica i Fonologia), hi ha dos cursos específics d’especialització en Lingüística Computacional (impartits cada any):

  1.     Processament del Llenguatge Natural
  2.     Semàntica Computacional

A més, cada any s’imparteixen tres cursos de metodologia:

  1.    Argumentació en Anàlisi Lingüística
  2.    Corpus i Eines Computacionals
  3.    Tècniques Experimentals i d’Observació

Els alumnes han de fer dos cursos de metodologia. Els cursos 2 i 3 de metodologia són molt recomanables per als alumnes de l’itinerari de Lingüística Computacional.
 
L’obtenció del màster requereix l’elaboració d’una tesina d’un valor de 15 crèdits ECTS. La tesina la supervisaran un o dos professors de l’itinerari de Lingüística Computacional.
 

Llengua vehicular

La llengua vehicular dels cursos d’especialització de Lingüística Computacional és l'anglès. Els alumnes han de saber prou anglès per poder seguir les classes i participar-hi. Excepcionalment, els treballs escrits es poden presentar en català o en castellà si els professors ho autoritzen prèviament.
 

Recomanacions

Farem servir Python i recomanem aquest recurs en línia per familiaritzar-s’hi: https://www.py4e.com. Entre els coneixements que han de tenir els alumnes hi ha les lliçons 1-11 (https://www.py4e.com/lessons)inclosos els exercicis. És altament recomanable que adquiriu aquestes competències abans de l’inici del primer semestre; si no heu pogut, podeu fer els cursos de la especialització del primer semestre i, simultàniament, adquirir les habilitats de programació que us permetran fer els cursos del segon semestre (que requereixen les competències de programació). Tingueu en compte, però, que haureu d’adquirir aquestes competències de manera autònoma, i en paral·lel a les assignatures del màster. 

 

Ocupació i resultats professionals

Actualment, els lingüistes computacionals estan molt sol·licitats, de cara a desenvolupar assistents virtuals i bots de conversa (chatbots), ja que acostumen a tenir competències lingüístiques en més d'un idioma i dominen tècniques de processament del llenguatge natural.

Les empreses busquen persones que puguin dissenyar sistemes de diàleg i crear gramàtiques i altres recursos idiomàtics per analitzar i generar converses adequades per a diferents tipus de serveis al client. Els lingüistes computacionals també treballen per ajudar a desenvolupar sistemes d'aprenentatge automàtic i d’aprenentatge intens aplicats al processament del llenguatge natural.

S’espera que dominin la metodologia i les eines per crear textos amb diferents tipus de coneixements lingüístics i extralingüístics, així com avaluar quantitativament i qualitativament els resultats dels sistemes obtinguts. L’especialització del màster ofereix tres cursos en aquesta àrea, que proporcionen una introducció bàsica en aquestes habilitats i tècniques. Autònomament, l’estudiant haurà d’adquirir altres habilitats per treballar com a lingüista computacional.

Les empreses següents han contractat els nostres Alumni: Nuance Communications, Everis, Telefónica, Expert Systems, Inbenta, StratioBD, ForceManager i Amazon.