Lèxic: lexicologia, lexicografia i terminologia

Especialització: Lèxic

La lingüística aplicada basada en la descripció del lèxic de les llengües naturals és un camp d'estudi i de treball que obre el pas a la recerca i a la producció de recursos necessaris per a les llengües.

És un camp plural en diversos sentits:

 • Totes les llengües requereixen disposar de recursos textuals i lèxics de representació de la realitat (corpus,diccionaristerminologia). Aquests recursos d'expressió i comunicació s'actualitzen permanentment a causa del progrés social. El lèxic és el component de les llengües que més ràpidament canvia
 • El lèxic és un reflex de l'estat social de les llengües i de la manera com els grups socials perceben i transmeten la realitat
 • El lèxic és una de les claus per organitzar la informació i per detectar, manualment i automàticament, el contingut més representatiu dels textos tant generals com especialitzats.

Objectius

1

Adquirir una formació bàsica en models de descripció del lèxic i en metodologia d'anàlisi del vocabulari (morfologia, semàntica, sintaxi i pragmàtica lèxiques). 

2

Adquirir els coneixements adequats i les habilitats necessàries per crear i extreure informació de recursos textuals (corpus) i lèxics (diccionaris) mitjançant l'ús de tecnologies lingüístiques

3

Conèixer algunes línies de treball (aplicacions al lèxic) que es desenvolupen a l'Institut Universitari de Lingüística Aplicada (IULA): lingüística forense, planificació lingüística, dialectologia, elaboració de corpus i diccionaris, neologia, terminologia i creació de tecnologia lingüística. 

Assignatures recomanades

A part de les assignatures especifíques de l'especialització de lèxic, per assolir aquesta formació en l'àmbit de la Lingüística Aplicada, es recomana a l'estudiant la selecció de les matèries següents:

 • Assignatures comunes:
  Morfologia i lèxic 
  + una de la resta segons els interessos de recerca o professionals.
 • Assignatures metodològiques:
  Corpus i eines informàtiques
 • Cursos d'especialització
  • Terminologia, neologia i societat
  •  Lèxic i ensenyament de llengua

Llengües

Les llengües dels cursos seran durant el primer trimestre el castellà i l'anglès; en el segon i tercer trimestre es podrà impartir alguna assignatura, que s'anunciarà prèviament, en català. Els estudiants poden optar a seguir cursos de comprensió en castellà i català oferts pel Programa d'Ensenyament d'Idiomes de la UPF.

Complements de formació

Tots els estudiants del màster poden optar a rebre complements de formació de lliure opció assistint a les conferències i seminaris intensius impartits en el si de diversos grups de recerca de l'Institut de Lingüística Aplicada (IULA):

 • Aspectes fonètics del discurs dels mitjans audiovisuals
 • Dialectologia i dialectometria
 • Neologia amb finalitats sociolingüístiques
 • Neologia especialitzada
 • Anàlisi del discurs jurídic amb finalitats forenses
 • Lexicografia d'aprenentatge
 • Validació terminològica i creació de bases de dades especialitzades
 • Resolució puntual de terminologia conflictiva
 • Eines per al treball terminològic sistemàtic