Especialització en Lèxic: lexicologia, lexicografia i terminologia

La lingüística aplicada basada en la descripció del lèxic de les llengües naturals és un camp d'estudi i de treball que obre el pas a la recerca i a la producció de recursos necessaris per a les llengües. És un camp plural en diversos sentits:

 • Totes les llengües requereixen disposar de recursos textuals i lèxics de representació de la realitat (corpus, diccionaris, terminologia). Aquests recursos d'expressió i comunicació s'actualitzen permanentment a causa del progrés social. El lèxic és el component de les llengües que més ràpidament canvia.
 • El lèxic és un reflex de l'estat social de les llengües i de la manera com els grups socials perceben i transmeten la realitat.
 • El lèxic és una de les claus per organitzar la informació i per detectar, manualment i automàticament, el contingut més representatiu dels textos tant generals com especialitzats.

Objectius d'aprenentatge

1

Adquirir una formació bàsica en models de descripció del lèxic i en metodologia d'anàlisi del vocabulari (morfologia, semàntica, sintaxi i pragmàtica lèxiques). 

2

AAdquirir els coneixements adequats i les habilitats necessàries per crear i extreure informació de recursos textuals (corpus) i lèxics (diccionaris) mitjançant l'ús de tecnologies lingüístiques

3

Conèixer algunes línies de treball (aplicacions al lèxic) que es desenvolupen a l'Institut Universitari de Lingüística Aplicada (IULA): lingüística forense, planificació lingüística, dialectologia, elaboració de corpus i diccionaris, neologia, terminologia i creació de tecnologia lingüística. 

 

Professorat

El professorat responsable d'aquesta especialització desenvolupa la seva recerca en el marc dels diferents grups de recerca de l’IULA (Institut de Lingüística Aplicada). Les seves línies de recerca inclouen: terminologia, neologia, lexicografia especialitzada, discurs especialitzat, variació i canvi del lèxic, lexicologia (morfologia, semàntica i sintaxi del lèxic), tecnologies del llenguatge, lingüística computacional i lingüística de corpus, entre altres.

Assignatures

Les assignatures vinculades a l’especialització són les següents:

 • Morfologia i lèxic 
 • Terminologia, neologia i societat
 • Lèxic i ensenyament de llengües

De les assignatures metodològiques, la següent es recomana especialment:

 • Corpus i eines informàtiques

L’estudiant pot escollir entre les altre assignatures metodològiques segons els seus interessos.

Llengües d’instrucció

Les assignatures de l’especialització s’imparteixen generalment en castellà, tot i que es necessari saber prou anglès per poder seguir les assignatures metodològiques i de formació avançada comuna. En el cas d’algunes assignatures, els treballs escrits es poden presentar en altres idiomes, amb prèvia autorització per part del professorat.

Sortides professionals

 • Tècnics lingüistes per a centres oficials de terminologia i unitats de terminologia dels organismes internacionals.
 • Especialistes en tecnologies del llenguatge per a empreses de desenvolupament tecnològic.
 • Especialistes en lexicografia, terminologia i neologia per al sector editorial.
 • Tècnics lingüistes per desenvolupar recursos lingüístics (diccionaris, gramàtiques, terminologia, corpus textuals) en acadèmies de llengua.
 • Especialistes en planificació lingüística per a l’administració i per al sector privat.
 • Especialistes en diverses branques de la lingüística aplicada, sobretot en la creació i el manteniment de recursos lèxics i textuals i d’eines informàtiques, i en la planificació i la gestió lingüístiques, per a serveis lingüístics públics i privats.
 • Especialistes en tecnologies del llenguatge per a biblioteques i centres de documentació (recuperació d’informació, indexació documental, gestió terminològica).
 • Investigadors per a centres de recerca i desenvolupament en lingüística aplicada, sobretot en la creació d’eines i recursos lingüístics.