Especialització: Ensenyament de llengües

L'especialització en Ensenyament i aprenentatge de llengües permet als estudiants entendre qüestions claus, teòriques i aplicades, sobre els processos i les pràctiques d'educació d'una o més llengües primeres, segones o estrangeres, i la seva didàctica, en diferents entorns multilingües (ensenyament formal, informal, immersió, enfocaments integrats de continguts i llengües, estades a l'estranger, alfabetització, aprenentatge en línia, etc.).

També permet:

  • Formar-se per a la recerca i accedir a programes de doctorat nacionals i internacionals
  • Accedir al món professional en el camp de l'educació de llengües, en qualsevol idioma, perfil d'aprenent i context (nens i adults, L1/L2, formal/informal, presencial / en línea, etc.).

Objectius

1

Adquirir una formació bàsica sobre els models descriptius i teòrics, els mètodes de recollida, processament i anàlisi i interpretació de dades, per iniciar-se en la investigació, en l'àmbit de l'educació de llengües.

2

Transferir coneixements a: i) la pràctica investigadora; ii) la docència a l'aula o en línia, en les diverses modalitats (preparació i impartició de classes, elaboració i adaptació de materials didàctics, preparació de proves descriptives i experimentals, formació de professorat, treball en editorials d'educació lingüística).

El grup responsable d'aquesta línia desenvolupa la seva recerca amb diversos projectes amb projecció internacional: Gr@el o Grup de Recerca en Aprenentatge i Ensenyament de Llengües (www.upf.edu/grael/) ha investigat la intervenció didàctica en l'aprenentatge de llengües primeres, addicionals o estrangeres, la literacitat (crítica, digital), l'avaluació i la pràctica docent reflexiva.

Matèries

A banda de les assignatures troncals (Fonètica i fonologia, Sintaxi, Semàntica i pragmàtica), les assignatures pròpies de l'especialització són aquestes:

  1. Instrucció de llengües / Processos d'aprenentatge de llengües (se n'ofereix una cada any)
  2. Procediments i habilitats a l’aula / Gramàtica pedagògica (dues assignatures estretament relacionades, que aborden qüestions clau per a l’ensenyament d’ELE; es requereix, per això, una alta competència en llengua espanyola per poder-les cursar)

També es recomana seguir les assignatures de l'especialització en Adquisició de Llengües, per la proximitat amb aquesta línia de recerca:

  1. Adquisició del llenguatge i bilingüisme
  2. Cognició, comunicació i competència lingüística

Entre les matèries metodològiques, es recomanen les assignatures següents, que s'imparteixen cada any.

  1. Argumentació en l'anàlisi lingüística
  2. Corpus i eines informàtiques
  3. Tècniques experimentals i d'observació

L'assignatura (3) és obligatòria per als estudiants d'aquesta especialització, i segons els seus interessos, és convenient escollir (1) o (2).

El màster es completa amb un Treball de Final de Màster de 15 crèdits dirigit per un o més professors d'aquesta especialització.

Llengües

Tot seguint la política de llengües del Pla d'Acció per al Multilingüisme (PAM) de la UPF, la llengua vehicular del docent a l'aula i en línia pot ser CAT, ES o EN segons les circumstàncies i les edicions del màster (www.upf.edu/llengues). Cada curs s'anuncia prèviament a la web, juntament amb el nom del docent i l'assignatura. En qualsevol cas, els estudiants només han d'entendre aquestes llengües oralment i per escrit, perquè poden expressar-se en qualsevol de les tres, a classe i en línia. Els treballs per a l'avaluació es poden presentar també en alguna d'aquestes llengües o també en F i D sempre que hi estigui d'acord el docent i que el caràcter de l'assignatura no ho determini. El Centre de Llengües de la UPF ofereix cursos de comprensió en CAT i ES per als estudiants que ho necessitin (www.upf.edu/pei).