L'especialització en Ensenyament i aprenentatge de llengües permet als estudiants entendre qüestions claus, teòriques i aplicades, sobre els processos i les pràctiques d'educació d'una o més llengües primeres, segones o estrangeres, i la seva didàctica, en diferents entorns multilingües (ensenyament formal, informal, immersió, enfocaments integrats de continguts i llengües, estades a l'estranger, alfabetització, aprenentatge en línia, etc.).

També permet:

 • Formar-se per a la recerca i accedir a programes de doctorat nacionals i internacionals
 • Accedir al món professional en el camp de l'educació de llengües, en qualsevol idioma, perfil d'aprenent i context (nens i adults, L1/L2, formal/informal, presencial/en línia, etc.).

Objectius d'aprenentatge

1

Adquirir una formació bàsica sobre els models descriptius i teòrics, els mètodes de recollida, processament i anàlisi i interpretació de dades, per iniciar-se en la investigació, en l'àmbit de l'educació de llengües.

2

Transferir coneixements a: i) la pràctica investigadora; ii) la docència a l'aula o en línia, en les diverses modalitats (preparació i impartició de classes, elaboració i adaptació de materials didàctics, preparació de proves descriptives i experimentals, formació de professorat, treball en editorials d'educació lingüística).

Professorat

El professorat responsable d'aquesta especialització desenvolupa la seva recerca amb diversos projectes amb projecció internacional, especialment en el marc del grup de recerca Gr@el (Grup de Recerca en Aprenentatge i Ensenyament de Llengües). Les seves línies d’investigació inclouen la intervenció didàctica en l'aprenentatge de llengües primeres, addicionals o estrangeres, la literacitat (crítica, digital), l'avaluació i la pràctica docent reflexiva.

Assignatures

Les assignatures pròpies de l'especialització s’indiquen a continuació. Les dues primeres s’ofereixen biennalment en alternació. Les altres dues, ofertades anualment, estan estretament relacionades. Aborden qüestions clau per a l’ensenyament de l’espanyol com a llengua extrangera (ELE); es requereix, per això, una alta competència en llengua espanyola per poder-les cursar.

 • Instrucció de llengües
 • Processos d'aprenentatge de llengües
 • Procediments i habilitats a l’aula
 • Gramàtica pedagògica de l’espanyol

També es pot seguir alguna assignatura de l'especialització en Adquisició del Llenguatge, per la seva proximitat temàtica:

 • Adquisició del llenguatge i bilingüisme
 • Cognició i adquisició de llengües

De les assignatures metodològiques, la següent és obligatòria a l’especialització:

 • Tècniques experimentals i d'observació

L’estudiant pot escollir entre les altre assignatues metodològiques segons els seus interessos.

Llengües d'instrucció

Les assignatures de l’especialització d’Aprenentatge i Ensenyament de Llengües s’imparteixen generalment en castellà, tot i que es necessari saber prou anglès per poder seguir les assignatures metodològiques i de formació avançada comuna. Un alt nivell del castellà (com a mínim Nivell C1 del Marc Europeu Comú de Referència) és imprescindible per seguir assignatures com Procediments i habilitats a l’aula o Gramàtica pedagògica de l’espanyol. En el cas d’algunes assignatures, els treballs escrits es poden presentar en altres idiomes, amb prèvia autorització per part del professorat.

Sortides professionals

 • Ensenyar llengües en tots els contextos: llengua primera, llengües estrangeres, alfabetització, conversa, pronunciació, llengües amb finalitats específiques, escriptura tècnica, etc.
 • Formar professors en llengües per a tots els nivells i contextos educatius.
 • Elaborar materials d’aprenentatge de llengües llibres de text, tasques complementàries, programes i assignatures, etc.
 • Dissenyar i desenvolupar LMS (sistemes de gestió d’aprenentatge): administrar plataformes (Moodle, Sakay, Blackboard, etc.), aplicacions d’aprenentatge de llengües, etc.
 • Treballar en l’avaluació del llenguatge: exàmens i portafolis, correcció I supervisió, exàmens d’escriptura, guies o rúbriques, etc.
 • Fer recerca en contextos d’aprenentatge de llengües: metodologia, currículums, materials, pràctiques a l’aula, etc.