L'especialització en adquisició del llenguatge s'articula al voltant de matèries que permeten conèixer i investigar com les persones de diferents edats (nens, adolescents, adults) i perfils (monolingües, bilingües, etc.) adquireixen les llengües, bé siguin primeres, segones, o terceres, en contextos diferents. 

L'adquisició i el desenvolupament de segones (i terceres) llengües comparteix característiques amb l’adquisició de la primera llengua (i el bilingüisme), però també hi ha diferències. En les segones llengües el context és més variat (immersió, instrucció, stay abroad, etc.) que en les primeres i es parteix del coneixement d'una llengua prèvia. Totes dues s'avaluen mitjançant tasques i experiments de diferent natura. Aquest conjunt de factors alimenta un debat teòric i empíric polifacètic el coneixement del qual en promou en el sí d'aquesta línia.

Objectius d'aprenentatge

1

Conèixer les teories i models descriptius de major vigència en la recerca sobre adquisició del llenguatge com a primera llengua, segona i estrangera en diferents contextos (monolingües, bilingües, multilingües).

2

Conèixer i experimentar els mètodes de recerca empírica i eines més apropiades per a cada situació i context. Aplicar aquests coneixements en un treball pràctic propi, durant el màster o en un treball posterior de doctorat.

3

Transferir coneixements a diferents àmbits d’aplicació (social, educatiu, de desenvolupament del llenguatge).

Professorat

El professorat implicat en aquesta línia desenvolupa la seva recerca en col·laboració amb investigadors nacionals i internacionals amb projecció internacional. La majoria està vinculat al grup de recerca ALLENCAM (Adquisició de Llengües des de la Catalunya Multilingüe)

Assignatures

Hi ha dues assignatures específiques de l’especialització, impartides cada any:

 • Adquisició del llenguatge i bilingüisme
 • Cognició i adquicisió del llenguatge

També es recomana especialment la següent assignatura metodològica:

 • Tècniques experimentals i d'observació

L’estudiant pot escollir entre les altre assignatues metodològiques segons els seus interessos.

Llengüa d'instrucció

Les assignatures de l’especialització d’Adquisició del llenguatge s’imparteixen en anglès. Els estudiants han de saber prou anglès per poder seguir i participar a les classes. Excepcionalment, els treballs escrits es poden presentar en altres idiomes, amb prèvia autorització per part del professorat.

Sortides professionals

 • Fer recerca centrada en mètodes d’ensenyament informats per estudis d’adquisició de llengües.
 • Fer recerca centrada en el bilingüisme I el multilingüisme en contextos d’ensenyament i socials i en les seves aplicacions.
 • Avaluar les institucions d’ensenyament pel que fa a polítiques i pràctiques lingüístiques, i les empreses quant a polítiques i promoció de llengües.
 • Ensenyar en diferents contextos d’aprenentatge: instrucció formal, aprenentatge integrat de continguts i llengües (CLIL), anglès-Medium Instruction (EMI), etc.
 • Ensenyar en situacions educatives bilingües, trilingües i multilingües a diferents nivells educatius (primària, secundària...).
 • Dissenyar proves de llengua i eines d’avaluació en contextos educatius.
 • Avaluar les editorials quant a enfocaments docents i materials d’ensenyament/aprenentatge de llengües per a objectius i contextos diferents
 • Col·laborar amb terapeutes i especialistes en situacions d’adquisició/aprenentatge de llengües, trastorns lingüístics i desenvolupament atípic del llenguatge, en el sector privat o en organitzacions públiques.
 • Gestionar projectes de recerca (projectes europeus internacionals)
 • Redactar continguts en disseny gràfic digital, incloent-hi aplicacions tecnològiques per a la recerca.