Especialització: Adquisició del llenguatge

Especialització - Adquisició i Aprenentatge

 

La línia d'especialització en adquisició del llenguatge s'articula al voltant de matèries que permeten conèixer i discutir com les persones de diferents edats-nens, adolescents, adults-  i perfils -monolingües, bilingües, etc- adquireixen les llengües, bé siguin primeres, segones, terceres, etc, en contextos diferents. 

L'adquisició i el desenvolupament de segones (i terceres) llengües comparteix característiques amb  la primera llengua (i el bilingüisme), però també hi ha diferències. En les segones llengües el context és més variat (immersió, instrucció, stay abroad, etc) que en les primeres i es parteix del coneixement d'una llengua prèvia. Totes dues s'avaluen mitjançant tasques i experiments de diferent natura. Aquest conjunt de factors alimenta un debat teòric i empíric polifacètic el coneixement del qual en promou en el sí d'aquesta línia.

Específicament aquesta línia proporciona:

  • Formació com a investigadors en algun dels diferents sub-àmbits de què consta la línia.
  • Accés a programes de doctorat nacionals i internacionals.

Objectius

1

Conèixer les teories i models descriptius de major vigència en la recerca sobre adquisició del llenguatge com a primera llengua, segona i estrangera en diferents contextos (monolingües, bilingües, multilingües).

2

Conèixer i experimentar els mètodes de recerca empírica i eines més apropiades per a cada situació i context. Aplicar aquests coneixements en un treball pràctic propi, durant el màster o en un treball posterior de doctorat.

3

Transferir coneixements a diferents àmbits d’aplicació (social, educatiu, de desenvolupament del llenguatge).

El grup responsable d'aquesta línia desenvolupa la seva recerca en col·laboració amb investigadors nacionals i internacionals amb projecció internacional. El grup de recerca reconegut ALLENCAM (Adquisició de Llengües des de la Catalunya Multilingüe) ha investigat sobre el bilingüisme infantil en entorns naturals i a l'aula, els fenòmens lingüístics d'interfície, el paper de l'input i el context en l'adquisició de llengües segones, ja sigui en situacions naturals, com ara les estades a l'estranger, com en situacions d'instrucció, com ara la immersió a l'aula (a Europa els anomenats enfocaments integrats de continguts i llengües (CLIL), entre altres temes (https://www.upf.edu/allencam/). 

Matèries

A part de les assignatures específiques de l'especialització d'adquisició, e.g., "Language Acquisition and Bilingualism" and "Cognition and Language Acquisition, per assolir aquesta formació en l'àmbit de la Lingüística Aplicada, es recomana que l'estudiant cursi l'asssignatura metodològica "Tècniques experimentals i d'observació"

Llengües

Tot seguint la política de llengües del Pla d'Acció per al Multilingüisme (PAM) de la UPF, la llengua vehicular del/de la docent a l'aula pot ser CAT, ES o EN.  En qualsevol cas, els/les estudiants només han d'entendre aquestes llengües oralment i per escrit, perquè poden expressar-se en qualsevol de les tres, a classe i en línia. En el cas de les assignatures esmentades, la llengua de base serà l'anglès. Pel que fa les tasques avaluables de les assignatures, la llengua d'ús ha de dominar-se a nivells avançats, com correspon al caràcter acadèmic de les mateixes. El Centre de Llengües de la UPF ofereix cursos de comprensió de català i castellà per als estudiants que ho necessitin.