La política de garantia de la qualitat de les titulacions té, per una banda, una dimensió d'universitat que es veu reflectida en la definició del marc UPF del Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ), i consisteix a assegurar que el funcionament de les titulacions es basa en la disponibilitat d'informació efectiva per a la presa de decisions, l'anàlisi sistemàtica i la promoció de la millora contínua de les titulacions, entenent que aquests elements són requisits necessaris de la qualitat docent de la Universitat. Per altra banda, té una dimensió de Centre donat que cadascun utilitza el marc UPF del SGIQ per a l'elaboració del seu propi SGIQ.

La Unitat de Coordinació Acadèmica (UCA) d'Enginyeries i TIC ha endegat un programa de garantia i d'assegurament intern de la qualitat dels seus ensenyaments de grau, màsters i doctorat del qual s'encarrega el seu màxim òrgan de direcció i control del sistema de Qualitat, que és la seva Comissió de Qualitat del Centre. Aquesta, es responsabilitza de la posada en marxa, el seguiment i la millora d'un conjunt de processos de qualitat que cal implantar a cada ensenyament (graus, màsters i doctorat) i per això, vetlla per la posada en marxa, el seguiment i la millora d'un conjunt de processos de qualitat que cal implantar sobre el model docent. Les funcions de disseny i control de la qualitat són coordinades i impulsades, sota la supervisió de la Direcció de la UCA, i per la persona Responsable de Qualitat amb les competències de coordinar la gestió de totes les activitats que tenen relació directa amb la qualitat. La tasca de la persona Responsable de Qualitat del Centre es desenvolupa en col·laboració amb les unitats administratives i tècniques que treballen en el SGIQ de la UPF, alhora que ret comptes a la Direcció de la UCA i/o a la Comissió de Qualitat o a d'altres de les que formi part o sigui convocat.