Els Reials Decrets 1393/2007 i 99/2011 exigeixen que les titulacions estiguin sota l'abast d'un Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ). La Universitat Pompeu Fabra (UPF) té dissenyat un SGIQ a nivell d'Universitat i, alhora, cada centre disposa d'un SGIQ personalitzat fet a partir del SGIQ UPF, que s'estableix com a marc de referència. En el moment de l'acreditació, els comitès externs avaluen que cada centre tingui implantat correctament el seu SGIQ.

El disseny del SGIQ de les titulacions de la UPF va obtenir la seva certificació l’any 2011, seguint les directrius del programa AUDIT i d’acord amb el protocol de verificació de títols universitaris fixat per les agències AQU i ANECA.

A partir d'aleshores, el SGIQ s’ha revisat en diferents ocasions. A la revisió del Manual del SGIQ feta al gener de 2017, s'inclouen unes directrius per a millorar la implementació del SGIQ a cada centre universitari.

D'altra banda, el Reial Decret 420/2015 estableix la possibilitat d'obtenir l'acreditació institucional. Per a obtenir aquesta acreditació, els centres haurien de disposar de la certificació del seu SGIQ i haver acreditat el 50% de les seves titulacions. Aquesta certificació consisteix en un procés d'avaluació externa on l'AQU, mitjançant una visita externa i l'accés al SGIQ del centre (Manual, processos, indicadors, registres, documentació...), determina la seva adequació i correcta implantació.

Podeu trobar més informació sobre el SGIQ als enllaços següents: