For questions and requests: [email protected]                                                       Closed Positions>

Convocatòria del Lloc/ Call for Position: DTIC-PSR-2023-27

Research Support position – Technician PSR for the research project Visual Motifs Identification and Comparative Image Learning


 

Convocatòria del Lloc/ Call for Position: DTIC-PSR-2023-27

Aquesta contractació està finançada pel projecte: Ayuda PRESP08722 - AEI - MDM-CEX2021-001195-M - DTIC - LOZANO, Angel - Unidades de Excelencia María de Maeztu - Departamento de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones financiada por MCIN/AEI/10.13039/501100011033

Fons de finançament/ Financing fund: Ayuda CEX2021-001195-M financiada por MCIN/AEI /10.13039/501100011033.

Funció a desenvolupar/ Tasks to be performed:

 • Selection and documentation of images belonging to key iconographic works of art, film, photography, and visual media. 
 • Development, enlargement and scaling of a visual motif database that will be used to train machine learning algorithms and computer vision technologies.
 • Tagging of metadata and relevant information related to the project’s dataset. 
 • Editing and processing of images, photographs, and videos or moving-image clips. 
 • Teamwork and academic collaboration within a transversal research group. 

Those tasks are related to the stage 1 of the project: Dataset extension. The duration of those tasks is estimated for a period of 6 months.

Requisits/ Requirements:

 • Holding a BA degree. 
 • Prospective applicants should have a strong academic record with solid background in film and media studies, cultural history and the visual arts. 
 • Fluency in English. 
 • Candidates should not be developing doctoral studies in an advanced stage (second, third or fourth year) during the academic year 2023-2024. 

We will value / Es valorarà

 • Enrollment in or completion of a master’s degree (MA or MFA) is not a prerequisite but will be assessed within the selection criteria. 

La data prevista d'inici és 18 de setembre de 2023, la feina és a Barcelona i cal Nie i permís de treball/ The expected start date is September 18th, 2023, the job is in Barcelona, and Nie and a work permit is required.

Retribució prevista aproximada / Planned remuneration approx: 15.909,70 € brut / any

Grup i complement/ Group and complement: PSR3 + Nivell u

Dedicació i jornada/ Dedication and working hours: Temps parcial (20h/setmana) durant 6 mesos / Part time (20h/week) during 6 months

Tipus de contractació/ Type of contract: Indefinida segons previst RD 32/2021 de 28 de desembre de 2021/  Indefinite according to RD 32/2021 of December 28, 2021

Criteris de selecció/ Selection criteria: La selecció dels candidats es farà mitjançant valoració del currículum i, si escau, amb la realització d’una entrevista. La valoració serà la següent:/ The selection of the candidates will be made through evaluation of the curriculum and, where appropriate, with the carrying out an interview. Valuation will be as follows:

 • Formació Acadèmica/ Academic Background (50 punts/points). 
 • Experiència professional i adequació al perfil proposat/ Professional experience and Adequacy to the proposed profile (30 punts/ points): Profiles with a strong emphasis on visual arts, audiovisual media and image history. 
 • Altres mèrits/ Other merits (20 punts/ points). Proven experience in research-oriented projects. Ability to identify, classify and process images using the methodology of visual motifs and comparative media studies.  

La puntuació mínima per passar el procés de selecció és de 70 punts. La persona candidata que hagi obtingut la puntuació més alta en el procés de selecció serà l’adjudicatària del lloc de treball i en el cas de renúncia s’adjudicarà al següent segons ordre de puntuació obtinguda en l’esmentat procés.

The minimum score to pass the selection process is 70 points. The candidate with the highest score in the selection process will be offered the job and in case of resignation, the position will be awarded to the next person in order of score obtained within the aforementioned process.

Comissió de Selecció/ Selection Committee: President: Coloma Ballester Vocal 1: Manuel Garin Vocal 2: Gloria Haro

Data de publicació/ Date of publications: 8 de juny de 2023 / June 8th 2023

Termini de presentació sol·licituds/ Deadline for submission of applications: 28 de juny de 2023 / June 28th 2023

This position is funded by the María de Maeztu Strategic Research Programme at DTIC-UPF on Artificial and Natural Intelligence for ICT and beyond ( https://www.upf.edu/web/mdm-dtic/ ). This program is funded funded by MCIN/AEI /10.13039/501100011033 under the Maria de Maeztu Units of Excellence Programme (CEX2021-001195-M)

Les persones interessades han d’inscriure’s al procés selectiu a través del formulari corresponent i annexar el Currículum vitae (en format pdf i  amb la denominació que indiquem CV_DTIC-PSR-2023-27_Name Surname")

Interested persons must register in the selective process through the corresponding form and attach the Curriculum Vitae (in pdf format and with the name that we indicate "CV_DTIC-PSR-2023-27_Name Surname").

Link to Euraxess

Convocatòria del Lloc/ Call for Position: DTIC-PSR-2023-26

Research Support position – Deco Lab


 

Convocatòria del Lloc/ Call for Position: DTIC-PSR-2023-26

Fons de finançament/ Financing fund: PREUR00922 - HEu-INFRA-eBRAIN-Health-101058516-G.Deco, projecte “eBRAIN-Health - Actionable Multilevel Health Data”.

Aquesta contractació està finançada per EUROPEAN UNION, Programa Horizon Europe (2021-2027).

Funció a desenvolupar/ Tasks to be performed:

Treballar en equip desenvolupant serveis complexos de simulació i modelització cerebral biofísica computacional multiescala.

Les tasques són:

 • Ajudar a desenvolupar principis dinàmics d'envelliment i neurodegeneració - demostrador de simulació.
 • Ajudar a preparar la documentació del demostrador.

La duració d'aquestes tasques s'estima per un període de 6 mesos./ The duration of these tasks is estimated for a period of 6 months.

Requisits/ Requirements

 • Master en Neurociència.
 • Bons coneixements de MATLAB i Python.
 • Coneixements demostrables (publicacions i presentacions) d'anàlisi i modelització de la RMf.
 • Nivell alt d'anglès.
 • Pot començar l’1 d’agost de 2023.

La data prevista d'inici és l'1 de agost 2023, la feina és a Barcelona i cal Nie i permís de treball./ The expected start date is August 1st, 2023, the job is in Barcelona, and Nie and a work permit is required.

Retribució prevista aproximada / Planned remuneration approx: 23.864,42 € brut / any

Grup i complement/ Group and complement: PSR3 + Nivell u

Dedicació i jornada/ Dedication and working hours: Temps parcial (30h/setmana)/ Part time (30h/week)

Tipus de contractació/ Type of contract: Indefinida segons previst RD 32/2021 de 28 de desembre de 2021/ Indefinite according to RD 32/2021 of December 28, 2021

Criteris de selecció/ Selection criteria: La selecció dels candidats es farà mitjançant valoració del currículum i, si escau, amb la realització d’una prova i/o entrevista. La valoració serà la següent:/ The selection of the candidates will be made through evaluation of the curriculum and, where appropriate, with the carrying out a test and/or interview. Valuation will be as follows:

 1. Formació acadèmica (0-20 punts)./ Academic training (0-20 points).

 2. Experiència professional i adequació al perfil proposat (0-60 punts)/ Professional experience and suitability to the proposed profile (0-60 points): 

 • Experiència demostrable (publicacions o conferències) amb anàlisi i modelització de dades de neuroimatge humanes./ Proven experience (publications or conference presentations) with analysis and modeling of human neuroimaging data.
 1. Altres mèrits (0-20 punts)./ Other merits (0-20 points):

 • Alts coneixements d'anglès, tant escrit com parlat./ High English skills, both written and spoken. 
 • Bones habilitats de programació (Matlab i Python)./ Programming skills (Matlab and Python).

La puntuació mínima per passar el procés de selecció és de 70 punts. La persona candidata que hagi obtingut la puntuació més alta en el procés de selecció serà l’adjudicatària del lloc de treball i en el cas de renúncia s’adjudicarà al següent segons ordre de puntuació obtinguda./ The minimum score to pass the selection process is 70 points. The candidate with the highest score in the selection process will be offered the job and in case of resignation, the position will be awarded to the next person in order of score obtained.

Comissió de Selecció/ Selection Committee: President: Gustavo Deco, Vocal 1: Anira Escrichs, Vocal 2: Salvador Soto (membre per delegació de la direcció de la UCA).

Data de publicació/ Date of publication: 25/05/2023

Termini de presentació sol·licituds/ Deadline for submission of applications: 09/06/2023

Les persones interessades han d’inscriure’s al procés selectiu a través del formulari corresponent i annexar el Currículum vitae (en format pdf i  amb la denominació que indiquem CV_DTIC-PSR-2023-26_Name Surname")

Interested persons must register in the selective process through the corresponding form and attach the Curriculum Vitae (in pdf format and with the name that we indicate "CV_DTIC-PSR-2023-26_Name Surname").

Link to Euraxess

Convocatòria del Lloc/ Call for Position: DTIC-PSR-2023-25

Research Support position on modelling of brain development and analysis of foetal images


 

Convocatòria del Lloc/ Call for Position: DTIC-PSR-2023-25

Fons de finançament/ Financing fund: Proyecto PRESP06121 - MCIN/AEI/UE - PCI2021-122044-2A - Piella, Gemma, amb títol: Multi-centric study of Fetal Abnormal Cortical Trajectory with standardised and privacy-preserving method on fetal MRI (MULTI-FACT); financiado por MCIN/AEI /10.13039/501100011033 y por la Unión Europea Next GenerationEU/ PRTR.

Funció a desenvolupar/ Tasks to be performed:

The tasks to be performed are within WP3 of the MULTI-FACT project. The main task is to develop brain mechanical models of development from foetal to neonatal stages, including surrogate models with machine learning. Additionally, processing of magnetic resonance images (MRI) at foetal stages will be required to perform patient-specific modeling. Also, the candidate will support the implantation of the developed tools in a pipeline that can be used in the hospital. These tasks are related within the WP3 of the project, which ends on 31/03/2024.

Requisits/ Requirements

 • Engineer with an undergraduate degree (or equivalent) in Engineering, Physics, Computational Science, or related disciplines.
 • MSc in Biomedical Engineering, Physics, Computational Science, or related disciplines. 
 • Experience in computational modelling, especially in brain mechanical simulations and deep-learning methods would be of importance. 
 • Excellent teamwork and communication skills in English.
 • Nacionalitat de la UE o permís de treball compatible amb contracte de Personal de Suport a la Recerca a Espanya/ EU nationality or work permit compatible with Research Support Personnel contract in Spain.

We will value / Es valorarà: 

 • Motivation and be enthusiastic about collaborating with a diverse range of partners. 
 • Interest in clinical translation is essential since meetings with clinicians will regularly take place. 

La data prevista d'inici és l'1 d’Octubre 2023, la feina és a Barcelona. The expected start date is October 1st, the job is in Barcelona.

Retribució prevista aproximada/ Planned remuneration approx: 28.362€ brut / any

Grup i complement/ Group and complement: PSR3 + Nivell s

Dedicació i jornada/ Dedication and working hours: Temps complert (35h/setmana)/ Full time (35h/week)

Tipus de contractació/ Type of contract: Indefinida segons previst RD 32/2021 de 28 de desembre de 2021/  Indefinite according to RD 32/2021 of December 28, 2021

Criteris de selecció/ Selection criteria: La selecció dels candidats es farà mitjançant valoració del currículum i, si escau, amb la realització d’una prova i/o entrevista/ The selection of the candidates will be made through evaluation of the curriculum and, where appropriate, with the carrying out a test and/or interview.

The selection committee uses several indicators to evaluate the applicant’s. 

1. Formació Acadèmica/ Academic Training (0-20 punts/ points). Undergraduate performance: with a special focus on relevant field-specific courses.

2. Experiència professional/Adequació al perfil proposat/ Professional experience/Adequacy to the proposed profile (0-60 punts/ points)  

 • Statement of purpose: experience, motivation for applying to this position, background fit, contribution of the position to the candidate’s future careers plans, …
 • Any demonstrated experience, particularly if supported by evidence.
 • Additional relevant skills (field-specific): demonstrated, e.g., through previous projects, and or through previous participation in contests, training, … 

3. Altres mèrits/ Other merits (0-20 punts/ points): Admitted candidates will be contacted for an interview (virtual)  in which the motivation, the proactive behaviour, the capacity to work collaboratively, the organizational skills, the communication skills, and the capacity to engage in a discussion and manage problems, will be assessed. 

La puntuació mínima per passar el procés de selecció és de 70 punts./ The minimum score to pass the selection process is 70 points. La persona candidata que hagi obtingut la puntuació més alta en el procés de selecció serà l’adjudicatària del lloc de treball i en el cas de renúncia s’adjudicarà al següent segons ordre de puntuació obtinguda./ The candidate with the highest score in the selection process will be offered the job and in case of resignation, the position will be awarded to the next person in order of score obtained.

Comissió de Selecció/ Selection Committee: President: Gemma Piella; Vocal 1: Oscar Camara; Vocal 2: Miguel Ángel González Ballester (membre per delegació de la direcció de la UCA).

Data de publicació/ Date of publication: 25/05/2023

Termini de presentació sol·licituds/ Deadline for submission of applications:  09/06/2023

Les persones interessades han d’inscriure’s al procés selectiu a través del formulari corresponent i annexar el Currículum vitae (en format pdf i  amb la denominació que indiquem CV_DTIC-PSR-2023-25_Name Surname")

Interested persons must register in the selective process through the corresponding form and attach the Curriculum Vitae (in pdf format and with the name that we indicate "CV_DTIC-PSR-2023-25_Name Surname").

Link to Euraxess

Convocatòria del Lloc/ Call for Position: DTIC-PSR-2023-24

Research Support position – Matching Learning : AI-powered entity linking engine for the music industry

Convocatòria del Lloc/ Call for Position: DTIC-PSR-2023-24

Fons de finançament/ Financing fund: CN08722 - BMAT LICENSING, S.L.U.-Martí Sánchez Fibla- Realización del proyecto consistente en aplicar los recientes resultados en investigación en Inteligencia Artificial del procesado del lenguaje aportados por UPF, a la gran cantidad y diversidad de datos en el dominio de producción musical de BMAT, el projecte finalitza el 30/05/2024.

Funció a desenvolupar/ Tasks to be performed:

You will work with a team of researchers and developers from UPF. Martí Sánchez Fibla will be the scientific person in charge. You will have the opportunity to directly interact with the innovation line of the company but from the university and with a research focus.

You will be working in the project Matching Learning (red.es BMAT-UPF) in close collaboration with the company BMAT (en.wikipedia.org/wiki/BMAT_Music_Company).  BMAT is a music company that uses artificial intelligence to index, monitor and report music usage and ownership data across TVs, radios, venues and digital platforms worldwide.

This offer gives the opportunity to work on a highly new and innovative field: the application of state of the art Natural Language Processing tools based on Deep Learning and Large Language Models (GPTx and open source versions of ChatGPT) to process (semi and unstructured) data.. The challenges that you will be addressing will be realistic and relevant for industry as they will be provided directly from BMAT.

These tasks are related to completion of the project by 30/05/2024. The concrete tasks to be accomplished are:

T1. Intelligent meta-data matching. Develop python software based on Deep Learning techniques (through Deep Neural Networks, DNNs as transformers networks, through the use of the so-called Embeddings) to resolve the matching problems of metadata that the company has identified. Datasets will be provided and different techniques will be implemented, tested and benchmarked. 

T2. Develop specific methods for a specific use-case. Do specific training of DNNs to solve the meta-data matching problems in a specific domain: for example the Music Production domain. Compare how a specific fine tuning of DNNs can solve the tasks better. Evaluate and benchmark results.

Requisits/ Requirements

 • Engineer with an undergraduate degree (or equivalent) in Computer Science or related disciplines, with a Final Project related to the field.
 • Previous contact with the academic world either: having done a Master Thesis in a related topic or an internship in a research group or an internship in a company.
 • Proficiency in Python programming will be required and proven experience with deep learning in any of the libraries tensorflow / keras / pytorch.
 • Good English Level, reading and writing. 

La data prevista d'inici és l'1 de Juliol, la feina és a Barcelona i cal Nie i permís de treball./ The expected start date is July 1st, the job is in Barcelona, and Nie and a work permit is required.

We will value / Es valorarà

 • Experience in Natural Language Processing (NLP) programming techniques.
 • Knowledge of specific NLP libraries like Hugging Face transformers API.
 • The position has a research focus so we will value the ability to read, understand and be able to use code from research papers of the field. Example of papers that can be relevant: “Efficient Estimation of Word Representations in Vector Space”, Mikolov et al., 2013;  “Attention is all you need”, Vaswani et al., 2017. 

Retribució prevista aproximada/ Planned remuneration approx: 26.600 € brut / any

Grup i complement/ Group and complement: PSR2 + Nivell t

Dedicació i jornada/ Dedication and working hours: Temps parcial (30h/setmana)/ Part time (30h/week)

Tipus de contractació/ Type of contract: Indefinida segons previst RD 32/2021 de 28 de desembre de 2021/  Indefinite according to RD 32/2021 of December 28, 2021

Criteris de selecció/ Selection criteria: La selecció dels candidats es farà mitjançant valoració del currículum i, si escau, amb la realització d’una prova i/o entrevista./ The selection of the candidates will be made through evaluation of the curriculum and, where appropriate, with the carrying out a test and/or interview.

 • Academic background: 30 points.
 • Relevant research and/or professional experience: 50 points - Experience in Natural Language Processing. (NLP) programming technique. 
 • Other merits: 20 points - Knowledge of specific NLP libraries like Hugging Face transformers API., The position has a research focus so we will value the ability to read, understand and be able to use code from research papers of the field. Example of papers that can be relevant: “Efficient Estimation of Word Representations in Vector Space”, Mikolov et al., 2013;  “Attention is all you need”, Vaswani et al., 2017. 

La puntuació mínima per passar el procés de selecció és de 70 punts./ The minimum score to pass the selection process is 70 points. La persona candidata que hagi obtingut la puntuació més alta en el procés de selecció serà l’adjudicatària del lloc de treball i en el cas de renúncia s’adjudicarà al següent segons ordre de puntuació obtinguda./ The candidate with the highest score in the selection process will be offered the job and in case of resignation, the position will be awarded to the next person in order of score obtained.

Comissió de Selecció/ Selection Committee: President: Martí Sánchez Fibla, Vocal 1: Vicenç Gomez, Vocal 2: Carme Buisan (membre per delegació de la direcció de la UCA).

Data de publicació/ Date of publication: 22/05/2023

Termini de presentació sol·licituds/ Deadline for submission of applications: 07/06/2023

Les persones interessades han d’inscriure’s al procés selectiu a través del formulari corresponent i annexar el Currículum vitae (en format pdf i  amb la denominació que indiquem CV_DTIC-PSR-2023-24_Name Surname")

Interested persons must register in the selective process through the corresponding form and attach the Curriculum Vitae (in pdf format and with the name that we indicate "CV_DTIC-PSR-2023-24_Name Surname").

Link to Euraxess

Convocatòria del Lloc/ Call for Position: DTIC-PSR-2023-23

XR streaming over Wi-Fi networks, XR application development

Convocatòria del Lloc/ Call for Position: DTIC-PSR-2023-23

Font de finançament: Proyecto PRESP04722 - AEI-PID2021-123995NB-I00 - Bellalta, Boris - Redes inalámbricas de baja latencia para aplicaciones interactivas de Realidad eXtendida (Wi-XR), financiado por MCIN/ AEI /10.13039/501100011033/ y por FEDER Una manera de hacer Europa, amb data de finalització el 31/08/2025.

Offer Description:

Assistent de recerca a l'àrea de comunicació immersiva XR. En particular, el candidat seleccionat realitzarà investigacions sobre streaming XR a través de xarxes Wi-Fi amb l'objectiu d'optimitzar conjuntament la generació de contingut XR, el lliurament, el transport de dades i el funcionament de la Wi-Fi. / Research Assistant position in the area of XR immersive communication. In particular, the selected candidate will perform research on XR streaming over Wi-Fi networks with the goal of jointly optimising the XR content generation, delivery, data transport and Wi-Fi operation.

El candidat seleccionat s'incorporarà al grup Wireless Networking (WN) del Departament de Tecnologies de la Comunicació i la Informació de la Universitat Pompeu Fabra, a Barcelona, ​​Catalunya, Espanya. El grup WN realitza una investigació puntera en les àrees de les xarxes sense fil i l'avaluació del rendiment, amb èmfasi en les tecnologies Wi-Fi i els sistemes adaptatius basats en l'aprenentatge automàtic. El candidat també treballarà estretament amb empreses i universitats internacionals de primer nivell en l'àmbit de la XR i les telecomunicacions./ The selected candidate will join the Wireless Networking (WN) group in the Department of Communication and Information Technologies, at Universitat Pompeu Fabra, in Barcelona, Catalonia, Spain. The WN group performs excellent research in the areas of wireless networks and performance evaluation, with emphasis on Wi-Fi technologies, and Machine Learning-based adaptive systems. The candidate will also work closely with top-level international companies and Universities in the field of XR and telecommunications.

Juntament amb altres membres del grup WN, i del DTIC, s'espera que el treball realitzat pel candidat seleccionat contribueixi al desenvolupament de sistemes immersius XR de nova generació i a donar forma a l'evolució futura de Wi-Fi 7 i 8./ Along with other members of the WN group, and of DTIC, it is expected that the work done by the selected candidate will contribute to the development of next-generation XR immersive systems, and to shape future Wi-Fi 7 and 8 evolution. 

Funció a desenvolupar/ Tasks to be performed:

 • Configurar i mantenir una plataforma per provar la transmissió XR mitjançant Wi-Fi. Set-up and maintain a platform to test XR streaming over Wi-Fi.
 • Dissenyar, configurar i realitzar —incloent la presentació i avaluació dels resultats— experiments per provar la resposta de diferents aplicacions XR. Design, configure, and perform —including the presentation and evaluation of the results— experiments to test the response of different XR applications. 
 • Dissenyar i implementar models matemàtics i de simulació per avaluar el funcionament i el rendiment de diferents aplicacions XR. Design and implement simulation and mathematical models to evaluate the operation and performance of different XR applications.
 • Estudiar el rendiment de les aplicacions XR seguint conceptes relacionats amb la semàntica i l'eficàcia de les dades intercanviades.Study the performance of XR applications following concepts related to the semantic and effectiveness of the exchanged data.
 • Redactar articles de recerca i presentar els resultats obtinguts en conferències o altres esdeveniments.Write research articles, and present the obtained results in conferences or other events.
 • Participació en reunions del projecte, redacció de lliuraments i presentació de resultats al consorci. /Participation in project meetings, deliverable writing and presentation of results to the consortium.

Requisits/ Requirements

 • Enginyeria en àmbits relacionats amb les xarxes (telecomunicacions, enginyeria elèctrica, electrònica i industrial, o informàtica). Engineering in areas related to networks (telecommunications, electrical, electronic and industrial engineering, or IT).
 • Ampli coneixement sobre xarxes sense fil en general, i Wi-Fi en particular./ Extensive knowledge of wireless networks in general, and Wi-Fi in particular.
 • Ampli coneixement sobre aplicacions i arquitectures de realitat estesa./ Extensive knowledge of augmented reality applications and architectures.
 • Experiència en l'ús de simulació/experimentació per a la investigació en les àrees de comunicacions en temps real a través d'Internet, xarxes sense fil, comunicacions tàctils/hàptiques, IoT o similar./ Experience using simulation/experimentation for research in the areas of real-time communications over the Internet, wireless networks, tactile/haptic communications, IoT, or similar.
 • Experiència contrastada en tècniques d'avaluació del rendiment, anàlisi, simulació i experimentació./ Proven experience in performance evaluation techniques, analysis, simulation and experimentation.
 • Nacionalitat de la UE o permís de treball compatible amb contracte de Personal de Suport a la Recerca a Espanya/ EU nationality or work permit compatible with Research Support Personnel contract in Spain

Es valorarà  positivament els antecedents i l'experiència en l'ús de tècniques d'aprenentatge automàtic./ Background and experience in the use of machine learning techniques will be positively valued.

Data d’inici prevista/ Expected start date: La data prevista d'inici és l'1 de setembre 2023, la feina és a Barcelona. 

Retribució prevista / Planned remuneration: 24.300 € bruts/any aprox. 

Grup i complement/ Group and complement: Grup 3 Nivell u

Dedicació i jornada/ Dedication and working hours: Temps parcial (30h/setmana)/ Part time (30h/week)

Tipus de contractació/ Type of contract: Indefinida segons previst RD 32/2021 de 28 de desembre de 2021/ Indefinite according to RD 32/2021 of December 28, 2021

Criteris de selecció/ Selection criteria: La selecció dels candidats es farà mitjançant valoració del currículum i, si escau, amb la realització d’una prova i/o entrevista/ The selection of the candidates will be made through evaluation of the curriculum and, where appropriate, with the carrying out a test and/or interview.

 1. Formació Acadèmica/ Academic Training (0-20 punts/points).
 2. Experiència professional i adequació al perfil proposat/ Professional experience and Adequacy to the proposed profile ( 0-60 punts/ points) . Experiència curricular, Coneixements i competències professionals,  antecedents i l'experiència en l'ús de tècniques d'aprenentatge automàtic. /Curricular experience, professional knowledge and skills, background and experience in the use of machine learning techniques.
 3. Altres mèrits/ Other merits (0-20 punts/ points); Coneixements i competències professionals. Habilitats comunicatives. Motivació per al lloc de treball/ Professional knowledge and skills. Communication skills. Motivation for the workplace

La persona candidata que hagi obtingut la puntuació més alta en el procés de selecció serà l'adjudicatària del lloc de treball. En el cas de renúncia s'adjudicarà al següent candidat segons ordre de puntuació assolida, a condició que se superi una puntuació mínima per passar el procés de selecció que serà de 75 punts.

Comissió de Selecció: President: Boris Bellalta, Vocal 1: Vanesa Daza, Vocal 2: Josep Blat

Data de publicació/ Date of publication: 22/05/2023

Termini de presentació sol·licituds/ Deadline for submission of applications: 7/06/2023

Les persones interessades han d’inscriure’s al procés selectiu a través del formulari corresponent i annexar el Currícum Vitae  (en format pdf i amb la denominació que indiquem CV_DTIC-PSR-2023-23_Name Surname"). 

Interested persons must register in the selective process through the corresponding form and attach the Curriculum Vitae (in pdf format and with the name that we indicate "CV_DTIC-PSR-2023-23_Name Surname").

Link to Euraxess

Llista d'admesos i exclosos, del 09/06/2023.

Convocatòria del Lloc: DTIC-PSR-2023-16

Personal Laboral Científico Tècnic (PLCT) vinculat a la UCA ETIC-UPF

Convocatòria del Lloc: DTIC-PSR-2023-16 

Missió:

Donar suport administratiu als processos de gestió integral de la comunicació vinculada a les activitats acadèmiques, de recerca i transferència de coneixement i emprenedora, així com als processos de gestió comptable dels segments vinculats, d’acord amb una estreta coordinació amb la UCA i UGA del ETIC de la Universitat Pompeu Fabra. 

Funcions a desenvolupar:

 • Gestionar el pla de comunicació de la UCA i fer-ne el seguiment.  
 • Identificar, redactar i fer la difusió interna de notícies vinculades a la docència, transferència i la recerca. 
 • Preparar i fer difusió de butlletins, fulletons, manuals i material promocional.   
 • Donar suport a les activitats comunicatives i de promoció de la Unitat.
 • Donar suport en l'organització d'activitats de Recerca i Acadèmiques de la UCA ETIC.
 • Gestionar reserves espais, càterings lligats a les activitats acadèmiques i de recerca.
 • Mantenir i actualitzar el contingut web i intranet de la unitat.
 • Dinamitzar les xarxes socials corresponents.
 • Redactar i preparar el butlletí ETIC.
 • Col·laborar en la gestió de les despeses elegibles als projectes i vetllar pel compliment de les normes d’execució dels ajuts: gestionar les sol·licituds de despesa, el subministrament de material ,compres i serveis de les  activitats realitzades.
 • Fer el seguiment econòmic i comptable de l’ajut (justificants, factures, validacions i altres pagaments).
 • Altres funcions que li siguin assignades en l’àmbit de l’estratègia de comunicació de la Unitat.  

Requisits imprescindibles:

 • Estar en possessió de la titulació de Graduat en Educació Secundària Obligatòria, o equivalent, o qualsevol altra titulació de nivell superior.
 • Certificat de coneixements de llengua catalana de nivell C1 (MCER, Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües del Consell d’Europa). 
 • Certificat de coneixements de llengua anglesa de nivell B2.2 (MCER).  

Coneixements i experiència a valorar:

 • Titulació acadèmica de nivell superior a la requerida.
 • Experiència en l’àmbit de la Comunicació.
 • Experiència en treball amb eines ofimàtiques i aplicacions TIC.  
 • Competències personals: comunicació interpersonal efectiva; organització del treball i del temps; orientació a la qualitat i als resultats; orientació a l’usuari; treball en equip i cooperació; coneixement i compromís amb el servei públic i la UPF; gestió emocional. 

Condicions:

 • Personal de Suport a la Recerca (Grup 3 nivell u).
 • Tipus contracte: Contracte laboral indefinit a temps complet.
 • Retribució anual bruta: 27.162,44€.
 • Adscripció: Department of Information and Communication Technologies (DTIC). 
 • Disponibilitat per Activitats Cap de Setmana.
 • Tasques vinculades als ajuts EMAI Erasmus Mundus en Intel·ligència Artificial, Suport a la Recerca-Unitat María de Maeztu, entre altres.

Criteris de selecció: La selecció dels candidats es farà mitjançant valoració del currículum i, si escau, amb la realització d’una prova i/o entrevista.

 1. Formació Acadèmica (0-20 punts).
 2. Experiència professional i adequació al perfil proposat (0-60 punts). 
 3. Altres mèrits (0-20 punts).

La persona candidata que hagi obtingut la puntuació més alta en el procés de selecció serà l'adjudicatària del lloc de treball. En el cas de renúncia s'adjudicarà al següent candidat segons ordre de puntuació assolida, a condició que se superi una puntuació mínima per passar el procés de selecció que serà de 80 punts.

Comissió de Selecció: President: Judith Champion, Vocal 1: Carme Buisan, Vocal 2: Vanessa Jimenez.

Data de publicació: 10/05/2023

Termini de presentació sol·licituds: 10/06/2023

Les persones interessades han d’inscriure’s al procés selectiu a través del formulari corresponent i annexar el Currículum vitae (en format pdf i amb la denominació que indiquem CV_DTIC-PSR-2023-16_Name Surname").

Convocatòria del Lloc/ Call for Position: DTIC-PSR-2023-21

Research Support position – Multisensory Integration and Conflict


 

Convocatòria del Lloc/ Call for Position: DTIC-PSR-2023-21

Fons de finançament/ Financing fund: Proyecto PRESP03420 - AEI-PID2019-108531GB-I00 - Soto, Salvador - Integración Multisensorial y Conflicto, financiado por MCIN/ AEI /10.13039/501100011033, amb data de finalització 31/12/2023.

Funció a desenvolupar/ Tasks to be performed:

L'assistent de recerca s'incorporarà a un equip de projecte multidisciplinari per contribuir al treball del projecte sobre com el sistema de seguiment de conflictes juga un paper en la percepció multisensorial mitjançant la regulació de diferents representacions possibles dels inputs sensorials entrants. L'assistent de recerca ajudarà a dissenyar experiments, analitzar dades de comportament i EEG i aplicar models computacionals (inferència causal bayesiana). Les tasques són:

 • Dissenyar experiments de comportament i EEG en poblacions humanes.
 • Analitzar dades conductuals i electrofisiològiques.
 • Modelatge utilitzant models del marc d'inferència causal bayesiana.
 • Ajuda a escriure papers.

La duració d'aquestes tasques s'estima per un període de 4 mesos. The duration of these tasks is estimated for a period of 4 months.

Requisits/ Requirements

 • Diploma de màster relacionat amb Biologia, Fisiologia o Neurociència Cognitiva.
 • Publicacions de revistes i congressos en l'àmbit de la percepció multisensorial.
 • Experiència demonstrable dissenyant experiments de comportament i EEG, anàlisi de dades i modelització.
 • Bones habilitats de programació (Matlab, R, Fieldtrip).
 • Alt nivell d’anglès, escrit i parlat.
 • Alt nivell espanyol.

La data prevista d'inici és l'1 de setembre 2023, la feina és a Barcelona i cal Nie i permís de treball/ The expected start date is September 1st, 2023, the job is in Barcelona, and Nie and a work permit is required.

Retribució prevista / Planned remuneration: 34.072,76 € brut / any aprox.

Grup i complement/ Group and complement: PSR2 + Nivell o

Dedicació i jornada/ Dedication and working hours: Temps complet (35h/setmana)/ Full time (35h/week)

Tipus de contractació/ Type of contract: Indefinida segons previst RD 32/2021 de 28 de desembre de 2021/  Indefinite according to RD 32/2021 of December 28, 2021

Criteris de selecció/ Selection criteria: La selecció dels candidats es farà mitjançant valoració del currículum i, si escau, amb la realització d’una prova i/o entrevista. La valoració serà la següent:/ The selection of the candidates will be made through evaluation of the curriculum and, where appropriate, with the carrying out a test and/or interview. Valuation will be as follows:

The criteria to evaluate the candidate include:

 1. Formació acadèmica (0-20 punts).

 2. Experiència professional i adequació al perfil proposat (0-60 punts):

 • Experiència demostrable (publicacions o conferències) en l'àmbit de la percepció multisensorial.
 • Experiència demonstrable dissenyant experiments de comportament i EEG.
 • Experiència demostrable en models teòrics i anàlisi avançada de dades.
 1. Altres mèrits (0-20 punts):

 • Alts coneixements d'anglès, tant escrit com parlat. 
 • Alt coneixement d'espanyol.
 • Bones habilitats de programació (Matlab, R, Fieldtrip).

La puntuació mínima per passar el procés de selecció és de 70 punts. La persona candidata que hagi obtingut la puntuació més alta en el procés de selecció serà l’adjudicatària del lloc de treball i en el cas de renúncia s’adjudicarà al següent segons ordre de puntuació obtinguda.

The minimum score to pass the selection process is 70 points. The candidate with the highest score in the selection process will be offered the job and in case of resignation, the position will be awarded to the next person in order of score obtained.

Comissió de Selecció/ Selection Committee: President: Salvador Soto, Vocal 1: Mireia Torralba, Vocal 2: Ruben Moreno (membre per delegació de la direcció de la UCA).

Data de publicació/ Date of publication: 02/05/2023

Termini de presentació sol·licituds/ Deadline for submission of applications: 17/05/2023

Les persones interessades han d’inscriure’s al procés selectiu a través del formulari corresponent i annexar el Currículum vitae (en format pdf i  amb la denominació que indiquem CV_DTIC-PSR-2023-21_Name Surname")

Interested persons must register in the selective process through the corresponding form and attach the Curriculum Vitae (in pdf format and with the name that we indicate "CV_DTIC-PSR-2023-21_Name Surname").

Link to Euraxess

Llista d'admesos i exclosos, del 22/05/2023.
Proposta de contractació, del 31/05/2023.

Convocatòria del Lloc/ Call for Position: DTIC-PSR-2023-17

Research Support position – Senior Unity Developer


 

Convocatòria del Lloc/ Call for Position: DTIC-PSR-2023-17

Fons de finançament/ Financing fund: Proj. EMIL, funded by the European Union, Horizon Europe programme, Cluster 4, Project Number 101070533 PREUR01522 - HEu-CL4-EMIL-101070533-N.Parés Títol projecte European Media and Immersion Lab

Aquesta contractació està finançada per EUROPEAN UNION, Programa: Horizon Europe (2021-2027)

The Full-Body Interaction Laboratory (FuBIntLab) at UPF is building a new projective augmented reality device that will have applications across a broad range of industries, including culture, entertainment, education, training, tourism, and health. Its innovative software layer will allow independent and commercial game developers to build compelling activities for this new medium.

We are looking for an inspired, senior Unity developer to lead the development of the software layer powering our novel augmented reality device. You will use your experience with gameplay programming, Unity editor customisation, shader graphs, animations and performance optimisation to build a robust platform for augmented reality games and activities. You will work alongside a computer vision engineer who is developing the mapping and tracking modules, so your work will include integrating their solutions into a cohesive augmented reality application.

You'll work on-site in our media lab on the Pompeu Fabra campus in Poblenou, Barcelona, an emerging tech hub neighbourhood that features great beaches, parks, cafes and restaurants. The project is funded as part of a European Research & Innovation grant (Horizon Europe), and is part of the newly formed European Media and Immersion Lab (EMIL). You will work with a small team of top engineers on an exciting new augmented reality product, and will have regular opportunities to collaborate and network with researchers and engineers from the other EMIL institutions, including Aalto University in Finland, the Filmakademie Baden-Württemberg in Germany, and the University of Bath in England.

Funció a desenvolupar/ Tasks to be performed:

 • Build and test custom Unity editor modules that let users design games and activities without writing code
 • Optimise application and render pipeline for performance on mobile hardware
 • Integrate the computer vision mapping and tracking modules being developed for the device
 • Build and test game prototypes to run on the augmented reality platform
 • Build, test, and document a developer kit so others can adapt and extend the application features

The duration of these tasks is estimated for a period of 15 months.

Requisits/ Requirements

 • B.Sc. in Computer Science, Computer Graphics or a related field
 • 3+ years hands-on experience building applications or games in Unity in C#
 • Experience writing custom shaders and working with shader graphs
 • Experience with using online APIs and databases in Unity
 • Experience in mobile development in Unity, especially for Android
 • Experience with optimisation for mobile performance
 • Proficient written and spoken English
 • Living in or willing to relocate to Barcelona, Spain
 • EU nationality or work permit compatible with Research Support Personnel contract in Spain

Retribució prevista / Planned remuneration: 32.376,56 € brut / any aprox. 

Grup i complement/ Group and complement: PSR2 + Nivell r

Dedicació i jornada/ Dedication and working hours: Temps complet (35h/setmana)/ Full time (35h/week)

Tipus de contractació/ Type of contract: Indefinida segons previst RD 32/2021 de 28 de desembre de 2021/  Indefinite according to RD 32/2021 of December 28, 2021

Criteris de selecció/ Selection criteria

La selecció dels candidats es farà mitjançant valoració del currículum i, si escau, amb la realització d’una o varies proves i/o entrevistes. The selection of the candidates will be made through evaluation of the curriculum and, where appropriate, with the carrying out one or several tests and/or interviews. 

El tribunal convocarà als candidats seleccionats a les diferents entrevistes, tenint en compte la valoració dels seus cv. / The court will call the selected candidates to the various interviews, taking into account the evaluation of their CVs.

La valoració serà la següent:/ Valuation will be as follows:

 • Formació Acadèmica/ Academic Training (0-20 punts/points).
 • Experiència professional i adequació al perfil proposat/ Professional experience and Adequacy to the proposed profile (0-60 punts/ points): Experience building Unity editor extensions; Experience building and documenting an API or SDK for other developers; Interest and experience in XR game development.
  • experience building applications or games in Unity in C#
  • Experience writing custom shaders and working with shader graphs
  • Experience with using online APIs and databases in Unity
  • Experience in mobile development in Unity, especially for Android
  • Experience with optimisation for mobile performance
  • Experience building and documenting an API or SDK for other developers
  • Interest and experience in XR game development
 • Altres mèrits/ Other merits (0-20 punts/ points).

La puntuació mínima per passar el procés de selecció és de 85 punts./ The minimum score to pass the selection process is 85 points./ La persona candidata que hagi obtingut la puntuació més alta en el procés de selecció serà l’adjudicatària del lloc de treball./ The candidate with the highest score in the selection process will be offered the job.

Comissió de Selecció/ Selection Committee: President: Narcis Pares, Vocal 1: Paul Hine, Vocal 2: Davinia Hernandez (membre per delegació de la direcció de la UCA).

Data de publicació/ Date of publication: 29/03/2023

Termini de presentació sol·licituds/ Deadline for submission of applications: 28/04/2023

Les persones interessades han d’inscriure’s al procés selectiu a través del formulari corresponent i annexar el Currículum vitae (en format pdf i  amb la denominació que indiquem CV_DTIC-PSR-2023-17_Name Surname")

Interested persons must register in the selective process through the corresponding form and attach the Curriculum Vitae (in pdf format and with the name that we indicate "CV_DTIC-PSR-2023-17_Name Surname").

Link to Euraxess

AMPLIACIÓ TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS : 12/05/2023 - EXTENSION OF APPLICATION DEADLINE: 12/05/2023. Comunicat del 24/04/2023
Llista d'admesos i exclosos, del 17/05/2023.
Llista definitiva d'admesos i exclosos, del 26/05/2023.
Proposta de contractació, del 06/06/2023.