1r. Aprovació, si escau, de les actes de les sessions de 15 de novembre del 2018 i 24 d’octubre del 2019.

2n. Elecció dels representants a la Mesa del Claustre:

 
- Representant dels professors lectors, professors visitants, personal investigador propi o vinculat i professors emèrits.
- Representat de la resta de professorat i el personal investigador en formació.
- Representant dels estudiants.

3r. Elecció dels representants a la Comissió de Debats:
 
- Representant de la resta de professorat i el personal investigador en formació.
 
4t.  Informe del rector.

5è.  Informe del síndic de Greuges de la UPF.

6è. Torn obert de paraules.