1. Elecció de representants dels estudiants claustrals a la Mesa del Claustre
(Data de publicació dels acords:30 de maig del 2018)

Vistes les candidatures presentades pel col·legi d'estudiants a les vacants de la Mesa del Claustre, i atès que s'han presentat el mateix nombre de candidats que llocs a cobrir, es proclamen representants dels estudiants claustrals a la Mesa del Claustre:

-Aida Celemin Fuertes

-Aloma Serra Puntí

Suplent: Guillem Valencia Caballero

2. Elecció de representants dels estudiants claustrals a la Comissió de Debats
(Data de publicació dels acords: 30 de maig del 2018)

Vistes les candidatures presentades pel col·legi d'estudiants a les vacants de la Comissió de Debats, i atès que s'han presentat el mateix nombre de candidats que llocs a cobrir, es proclamen representants dels estudiants claustrals a la Comissió de Debats:

-Òscar Condomines i Bonet

-Guillem Valencia Caballero

Suplent: Oriol de Marcos Mas

3. Mocions i declaracions del Claustre
(Data de publicació dels acords: 30 de maig del 2018)

1. El Claustre aprova les mocions següents:

1.1. S'aprova, per 79 vots a favor, cap en contra i 1 abstenció, la moció següent:

El Claustre insta a l'òrgan competent a:

- Revisar els horaris dels estudis interdisciplinars i crear blocs molt més compactes d'hores lectives que no deixin tantes hores buides entremig.

- Mantenir els horaris estables al llarg del curs perquè els i les estudiants es puguin organitzar amb pràctiques extracurriculars, feina i altres activitats.

- Millorar la comunicació i cooperació entre les diferents facultats que ofereixen conjuntament aquests estudis per tal de poder aconseguir resultats més eficients i millorar la informació de cara a l'estudiant.

1.2. S'aprova, per 75 vots a favor, cap en contra i cap abstenció, la moció següent:

El Claustre insta als òrgans competents a:

- Adoptar mesures que incentivin a la contractació de dones com a personal docent i investigador, perquè la plantilla sigui el més paritària possible.

- Incentivar polítiques que garanteixin la igualtat d'oportunitats per l'estudiant d'ambdós gèneres.

- Apostar per activitats divulgatives amb visió de gènere per incentivar la incorporació de dones joves en aquestes disciplines. Intentar promocionar més algunes iniciatives ja existents, com per exemple: https://www.upf.edu/web/mdm-dtic/gender-and-ict

  • Wisibilízalas
  • Mentos
  • Girls Hack

1.3. S'aprova, per 64 vots a favor, cap en contra i 8 abstencions, la moció següent:

El Claustre insta al rector de la Universitat Pompeu Fabra a posicionar-se públicament a favor de la rebaixa del 30% de les taxes universitàries, aprovada el 2016 pel Parlament de Catalunya, i de l'equiparació dels preus de màster i de grau, recollint d'aquesta manera, les demandes del moviment estudiantil.

1.4. S'aprova, per 76 vots a favor, cap en contra i cap abstenció, la moció següent:

El Claustre insta als òrgans competents a impulsar un seguiment entorn l'augment del nombre d'assignatures que comprenguin la perspectiva de gènere en tots els graus que ofereix la universitat, així com d'incorporar  la perspectiva de gèneres en les assignatures ja ofertes.

1.5.  S'aprova, per 73 vots a favor, cap en contra i cap abstenció, la moció següent:

El Claustre insta als òrgans competents a disposar dels recursos o eines que s'han destinat o s'han emprat per a garantir l'efectivitat del protocol contra agressions masclistes i lgtifòbiques  a la universitat.

1.6. S'aprova, per 70 vots a favor, cap en contra i 1 abstenció, la moció següent:

- Fer públic el rebuig de la universitat a la persecució dels professors de la Universitat Pompeu Fabra per la seva implicació política i demanar-ne la seva absolució.

- Donar suport a les convocatòries relacionades amb la defensa de les seves causes i facilitar que se'n desenvolupin a la universitat.

1.7. S'aprova, per 38 vots a favor, 20 en contra i 4 abstencions, la moció següent:

El Claustre insta a l'òrgan competent que denomini "Plaça Primer d'Octubre del 2017" l'espai central de l'edifici Jaume I i que afegeixi una placa commemorativa de la data que està cridada a ser recordada com una de les més importants de la nostra història.

2. El Claustre aprova les declaracions següents:

2.1. S'aprova, per 68 vots a favor, cap en contra i cap abstenció, la declaració següent:

Declaració del Claustre de la Universitat Pompeu Fabra sobre la sentència del judici de la Manada i en solidaritat amb la víctima maltractada per aquesta sentència: el Claustre declara el seu suport total a la víctima i insta als òrgans competents que si aquesta persona vol cursar un grau a la nostra universitat se li ofereixi un ajut per cobrir el cost de la matrícula.

2.2. S'aprova per 62 vots a favor, cap en contra i cap abstenció, la declaració següent:

El Claustre declara:

- Que la recuperació de la seguretat jurídica de tots els catalans i espanyols és imprescindible, i l'arbitrarietat de les decisions dels poders públics és incompatible amb l'estat de dret.

- Que és imprescindible que es respectin els drets fonamentals d'expressió, reunió, manifestació i participació política.

-  Que la recuperació de la convivència només és possible recuperant els usos democràtics i resolent en l'àmbit polític els problemes polítics.

-  Que, coherentment amb els Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra que protegeixen l'esperit crític dels nostres docents i salvaguarden la llibertat de Càtedra i expressió, es rebutja qualsevol intent de criminalització dels professional docents dels nostre país, tant sigui d'un professor de dret de la UPF o d'un professor de Tremp per haver expressat la seva legítima opinió política o els docents de diferents IES que estan sent investigats.

2.3. S'aprova per 46 vots a favor, 8 en contra i 5 abstencions, la declaració següent:

Atès que l'article 3 de la Llei d'Universitats de Catalunya en marca com a objectius, entre d'altres, "el foment del pensament crític i de la cultura de la llibertat, la solidaritat, la igualtat i el pluralisme, i la transmissió dels valors cívics i socials propis d'una societat democràtica", el Claustre vol transmetre a la societat la convicció que és el poble de Catalunya, la societat catalana, la que ha de decidir i ha de continuar decidint democràticament el seu futur, així com la legítima aspiració a construir una societat socialment justa i igualitària, tot garantint una justícia independent, equitativa i no interferida pels poders que ens permetrà accedir a un veritable Estat de Dret.

3. El Clasutre rebutja les mocions següents:

3.1. El Claustre rebutja la moció següent (9 vots a favor de la moció, 45 en contra i 26 abstencions):

El Claustre insta a l'òrgan competent a considerar paralitzar la reforma horària per tal de facilitar els desplaçament dels membres de la comunitat universitària que visquin lluny de Barcelona.

3.2. El Claustre rebutja la moció següent (24 vots a favor de la moció, 40 en contra i 12 abstencions):

El Claustre insta a l'òrgan competent a no programar ni obrir graus de 180 crèdits per tal de fer efectius els resultats obtinguts al referèndum del curs 2015-2016.

3.3. El Claustre rebutja la moció següent (25 vots a favor de la moció, 37 en contra i 10 abstencions):

El Claustre es posiciona en contra de l'aplicació del grau d'Economia i Industrials (UPC i UPF) en tant que aquest grau és un bon intent de:

1. Posar més traves a l'accés a l'educació pública (en tant que s'ha de tenir un nivell d'anglès de B2).

2. Es manifesta una pèrdua de poder de la universitat envers l'acadèmia que passa a mans de loobys econòmics.

3. Elitilitzar la universitat pública.

4. Es perd la capacitat de pensament crític. És un grau genèric desposseït de qualsevol intent dels estudiants d'aprofundir en aquelles matèries que, en el desenvolupament del grau, pensen que els interessaran més.

5. Ni les estudiants, ni les professores, ni el PAS, han tingut veu per poder intervenir en la creació d'aquest grau i fer-lo a mida de la universitat pública. El lobby responsable de la Marca Barcelona si que té capacitat de fer-se el grau a mida dels seus interessos privats.

6. S'ha fet amb transparència zero i sense explicar res a la comunitat universitària.

Fins que el futur de la Universitat Pública no estigui en mans de qui en som protagonistes, estudiantat, personal docent, personal d'investigació i personal d'administració, no el podrem acceptar.

1r. Aprovació, si escau, de l'acta de 21 de novembre del 2017.  

2n. Elecció dels representants a la Mesa del Claustre: representants del col·legi dels estudiants i representant del col·legi de la resta de professorat i el personal investigador en formació.  

3r. Elecció dels representants a la Comissió de Debats: representants del col·legi dels estudiants i representant del col·legi de la resta de professorat i el personal investigador en formació.  

4t. Debat, precedit de la intervenció del rector, sobre el tema següent:   

"Universitat i Ciutadania. El paper de les universitats en el debat social"   

Nota: Es podran presentar comunicacions sobre el tema objecte de debat fins al 18 de maig. La Mesa distribuirà el temps entre les diverses propostes presentades i ho comunicarà als proposants amb l'antelació suficient.  

5è. Torn obert de paraules.