1. Constitució del Claustre

2. Elecció de la Mesa del Claustre.

 

2. Elecció de la Mesa del Claustre
(Data de publicació de l'acord: 8 de novembre del 2021)

Vistes les candidatures presentades pels diversos col·lectius al Claustre, i els resultats obtinguts per l'únic col·lectiu on ha calgut realitzar votacions, la Mesa del Claustre resta constituïda de la manera següent:

Professors doctors amb vinculació permanent a la Universitat

  • Josep Sandiumenge Farré
  • Silvia Morgades Gil

Professors lectors, professors visitants, personal investigador propi o vinculat i professors emèrits

  • Vicente Ortun Rubio

Resta de professorat i personal investigador en formació

  • Tomas Gabriel Garcia Mico

Estudiants

  • Maria Compte Reixach

Suplent: Bernat Payà Majo

  • Ferran Gil Molas

Suplent: Dunia Madhoun Maarad

- Personal d'administració i serveis

  • Olga Monterde Rubiras

Suplent: Cristina Capilla Palacios