Visualització del contingut web

El seguiment de les titulacions és la principal expressió escrita del sistema Intern de Garantia de la Qualitat (SGIQ). La seva elaboració es fonamenta en l'anàlisi, la reflexió i les propostes de millora fetes amb la participació dels principals grups d'interès i els responsables del seguiment de cadascuna de les titulacions.

A aquest efecte, l'Informe de Seguiment fet a nivell d'Universitat, debatut i aprovat per la Comissió de Qualitat, esdevé la principal font d'informació que permet la rendició de comptes sobre el nivell de qualitat de les titulacions que imparteix la UPF.