El seguiment de les titulacions és la principal expressió escrita del sistema Intern de Garantia de la Qualitat (SGIQ). La seva elaboració es fonamenta en l'anàlisi, la reflexió i les propostes de millora fetes amb la participació dels principals grups d'interès i els responsables del seguiment de cadascuna de les titulacions.

A aquest efecte, l'Informe de Seguiment fet a nivell d'Universitat, debatut i aprovat per la Comissió de Qualitat, esdevé la principal font d'informació que permet la rendició de comptes sobre el nivell de qualitat de les titulacions que imparteix la UPF.