Anualment, totes les titulacions de la UPF han de fer l'anàlisi dels seus principals indicadors, per assegurar uns resultats satisfactoris. A través d'aquesta anàlisi, els programes formatius poden detectar punts de millora o reforçar les seves fortaleses.

L'informe de seguiment es fa a nivell de centre, incloent el conjunt de les titulacions que s'imparteixen a aquest.

Per fer l'informe de seguiment, els coordinadors de les titulacions i el responsable de qualitat del centre, han de tenir com a principals elements d'anàlisi:

  • Els indicadors (dades informes, enquestes, etc) relacionats amb el funcionament de cada titulació.
  • L'últim Pla de Millora elaborat pel centre / titulacions, per revisar l'estat de les propostes de millora presentades anteriorment, així com avaluar l'impacte de les ja implantades.
     

Normativa

El marc legal vigent estableix que les agències d'avaluació de la qualitat han de fer un seguiment dels títols registrats, basant-se en la informació pública disponible, fins al moment en què s'hagin de sotmetre a l'avaluació per renovar la seva l'acreditació (art. 34 RD 822/2021).