Els centres disposen d'una eina informàtica, el Gestor de qualitat, administrada des de la Unitat Tècnica de Qualitat (UTQ), que els permet elaborar i gestionar aquests informes.

Amb aquesta eina els centres poden:

  • Elaborar els informes creats per la UTQ.
  • Accedir a les ajudes que elaborades per la UTQ per a cada subestàndard. Aquestes ajudes, a més de les reunions que es fan a nivell UTQ-centre, faciliten l'elaboració dels informes. 
  • Accedir a la informació que aporten els serveis centrals de la UPF als diferents subestàndards.  
  • Veure les revisions del contingut que es fan des de la UTQ i fer modificacions.