Ja des dels seus inicis, la UPF té integrada en les seves activitats una cultura de la qualitat que s’ha anat mantenint i transmetent any rere any i que l’ha arribat a posicionar actualment com una de les universitats amb els millors indicadors en matèria de docència i de recerca tant en l’àmbit estatal com en l’internacional.

La forta aposta que va fer la UPF per adaptar ràpidament tota la seva oferta docent, incloent-hi la dels centres adscrits, a l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior va ser possible gràcies a aquesta cultura de qualitat immersa no només en la qualitat dels programes formatius sinó també en la dels processos de gestió necessaris per a la seva execució. En paral·lel, s’ha anat gestant un sistema intern que ha permès encaminar totes aquestes accions de manera coordinada, cooperativa i sostinguda.

Simultàniament a la creació i a la implantació del Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ), la Universitat va aprovar la seva estratègia en el document "UPF 25 anys", que recull els objectius estratègics, organitzats en eixos, i el marc de governança i gestió eficient com a document general de la Universitat on els aspectes de qualitat no n’estan absents. En aquest context, en matèria de cultura de qualitat i gestió eficient, es deixa palesa la voluntat de generar un seguit d’estratègies i programes que se centrin tant en temes docents com de recerca, de gestió i de retiment de comptes amb la societat.

Així mateix, ja en el curs 2015-16 es va aprovar el Pla Estratègic 2016-2025 que redefineix els objectius estratègics de la Universitat. El procés d’elaboració del Pla ha permès concretar i formular la visió estratègica institucional i ha sigut a més una oportunitat per pensar i definir entre tots els membres de la comunitat universitària la UPF que es vol per al futur.

Així, la visió que es defineix en aquest instrument de planificació i gestió global de la Universitat Pompeu Fabra és la d'una Universitat capdavantera que, amb propòsit de servei públic, es posicioni com una de les institucions europees d’ensenyament superior més reconegudes internacionalment, atractiva per als estudiants i per als professors, amb més talent i compromís. Una universitat personalitzada, eficaç i adaptable, que treballi amb eficiència, amb claredat, amb rigor i amb immediatesa i que s’adapti al context i a les necessitats de la comunitat, per poder assolir de manera efectiva els resultats que persegueix però sense perdre mai de vista el compromís amb la societat.

Alhora, el compromís de la UPF per garantir la qualitat i la millora continua queda reflectit igualment en els següents objectius estratègics del Pla:

  • Impulsar uns serveis generals dedicats a promoure i a garantir la qualitat que disposin dels instruments i dels incentius adequats per impulsar les polítiques que la Universitat adopti i per proveir el conjunt de la institució dels serveis comuns necessaris.
  • Impulsar una nova cultura de l’avaluació de programes i serveis mitjançant una anàlisi acurada dels processos i dels resultats lligada al retiment de comptes, a la transparència i a la revisió crítica del funcionament de la Universitat, que permeti dur a terme les propostes de canvi que se’n derivin, i la introducció d’incentius adequats per a la millora contínua.
  • Promoure titulacions innovadores i de qualitat que puguin tenir interès tant per als estudiants locals com per als dels altres països, i esforçant-se per millorar-les contínuament perquè ofereixin la millor formació possible.

En aquest context s'erigeix la Comissió de Qualitat com l'òrgan encarregat de coordinar les diferents estratègies a les que s'ha fet referència i impulsar la millora contínua en els àmbits docent, de recerca i de gestió.