Les titulacions oficials, un cop verificades, tenen un temps màxim per impartir-se. Abans que s'acabi aquest temps, per poder seguir obertes, han de renovar la seva validesa per mitjà d'una avaluació externa. A aquest procés d'avaluació se l'anomena acreditació.

L'acreditació consta de tres elements principals:

  • L'elaboració d'un autoinforme, que és l'informe en el qual el centre fa l'anàlisi de les titulacions que s'avaluen. Per fer aquesta anàlisi, es constitueix un Comitè d'Avaluació Interna i s'utilitzen totes les dades i indicadors del Sistema de Garantia Interna de Qualitat del centre.
  • La preparació de totes les evidències que han d'acompanyar al Autoinforme: portal d'evidències de l'acreditació.
  • La visita al centre d'un Comitè d'Avaluació Extern. En aquesta visita es realitzen una sèrie d'entrevistes amb diferents col·lectius per comprovar la validesa de la informació presentada i l'opinió dels grups d'interès sobre la qualitat de les titulacions avaluades.

Finalment, la Comissió Específica d'àmbit de l'AQU d'emetre un informe de valoració del funcionament de la titulació, l'informe d'acreditació, a partir de totes les evidències amb què AQU Catalunya compta, especialment l'informe de visita externa.


Normativa

Segons estableix l'art. 34 RD 822/2021, totes les titulacions universitàries oficials han de passar pel procés d'acreditació abans dels sis anys a comptar de la seva verificació inicial (o última acreditació).

Cada any, les universitats i AQU Catalunya planifiquen conjuntament les visites externes a partir de les titulacions que han d'iniciar el procés d'acreditació.