Els Reials Decrets 822/2021 i 99/2011 exigeixen que les titulacions estiguin sota l'abast d'un Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ). La Universitat Pompeu Fabra (UPF) té dissenyat un SGIQ a nivell d'Universitat (el SGIQ Marc UPF) i, alhora, cada centre disposa d'un SGIQ personalitzat fet a partir del SGIQ UPF, que s'estableix com a marc de referència. 

El disseny del SGIQ de les titulacions de la UPF va obtenir la seva certificació l’any 2011, seguint les directrius del programa AUDIT i d’acord amb el protocol de verificació de títols universitaris fixat per les agències AQU i ANECA.

A partir d'aleshores, el SGIQ Marc s’ha revisat, millorat i ampliat, essent la darrera actualització del gener del 2020.

D'altra banda, el Reial Decret 640/2021 estableix la possibilitat d'obtenir l'acreditació institucional. Per a obtenir aquesta acreditació, els centres haurien de disposar de la certificació del seu SGIQ i haver acreditat el 50% de les seves titulacions. Aquesta certificació consisteix en un procés d'avaluació externa on l'AQU, mitjançant una visita externa i l'accés al SGIQ del centre (Manual, processos, indicadors, registres, documentació...), determina la seva adequació i correcta implantació.

Podeu trobar més informació sobre el SGIQ als enllaços següents: