Missió

La Unitat Tècnica de Qualitat (adscrita al Servei d'Estratègia, Dades i Qualitat) té com a missió:

 • Coordinar les activitats vinculades al seguiment i l'acreditació de les titulacions oficials de la Universitat Pompeu Fabra i la tramitació que se'n derivi davant els organismes competents, així com el disseny, l'assessorament i la implementació, a nivell institucional i dels centres, del sistema de garantia intern de qualitat i els processos relacionats amb l'avaluació i la certificació de programes de qualitat.

 • Donar suport als òrgans de govern de la Universitat en aquests àmbits.

 • Impulsar la cultura de la qualitat a la institució.
   

Serveis

 • Assessorar i donar suport als centres, tant propis com adscrits, en la millora de la qualitat i en els processos de seguiment i acreditació de les seves titulacions.
 • Coordinar la col·laboració d'altres Serveis UPF en els processos de seguiment, acreditació i avaluació de dimensions addicionals, així com en altres avaluacions externes de qualitat de titulacions i centres.
 • Assessorar i avaluar el disseny i la implementació dels Sistemes de Garantia Interna de la Qualitat dels centres tant propis com adscrits.
 • Coordinar i assessorar la revisió i millora del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat de la UPF.
 • Preparar la documentació i les eines necessàries per dur a terme els diferents processos d’avaluació.
 • Coordinar, assessorar i avaluar les accions per tal d'obtenir les dimensions addicionals i els segells de qualitat de les titulacions i centres.
 • Analitzar i elaborar informes sobre els resultats dels processos avaluatius.
 • Exercir la interlocució amb l’AQU i altres agències de qualitat. 
 • Dur a terme la formació interna en temes de qualitat universitària.
 • Donar suport a la institució en la millora i la certificació externa de la qualitat de la seva activitat.
 • Assessorar i donar suport als centres, tant propis com adscrits, en la certificació del SGIQ i l'acreditació institucional.
   

Equip

NURIA ORTEGA VIUDES

ORTEGA VIUDES, NURIA
Unitat Tècnica de Qualitat

MARC ROCA PUIGROS

ROCA PUIGROS, MARC
Unitat Tècnica de Qualitat