Missió

La Unitat Tècnica de Qualitat (adscrita al Servei d'Estratègia, Dades i Qualitat) té com a missió:

 • Coordinar les activitats vinculades al seguiment i l'acreditació de les titulacions oficials de la Universitat Pompeu Fabra i la tramitació que se'n derivi davant els organismes competents, així com el disseny, l'assessorament i la implementació, a nivell institucional i dels centres, del sistema de garantia intern de qualitat i els processos relacionats amb l'avaluació i la certificació de programes de qualitat.

 • Donar suport als òrgans de govern de la Universitat en aquests àmbits.

 • Impulsar la cultura de la qualitat a la institució.
   

Serveis

 • Assessorar i donar suport als centres, tant propis com adscrits, en la millora de la qualitat i en els processos de seguiment i acreditació de les seves titulacions.
 • Coordinar la col·laboració d'altres Serveis UPF en els processos de seguiment, acreditació i avaluació de dimensions addicionals, així com en altres avaluacions externes de qualitat de titulacions i centres.
 • Assessorar i avaluar el disseny i la implementació dels Sistemes de Garantia Interna de la Qualitat dels centres tant propis com adscrits.
 • Coordinar i assessorar la revisió i millora del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat de la UPF.
 • Preparar la documentació i les eines necessàries per dur a terme els diferents processos d’avaluació.
 • Coordinar, assessorar i avaluar les accions per tal d'obtenir les dimensions addicionals i els segells de qualitat de les titulacions i centres.
 • Analitzar i elaborar informes sobre els resultats dels processos avaluatius.
 • Exercir la interlocució amb l’AQU i altres agències de qualitat. 
 • Dur a terme la formació interna en temes de qualitat universitària.
 • Donar suport a la institució en la millora i la certificació externa de la qualitat de la seva activitat.
 • Assessorar i donar suport als centres, tant propis com adscrits, en la certificació del SGIQ i l'acreditació institucional.
   

Equip

NURIA ORTEGA VIUDES

ORTEGA VIUDES, NURIA
Unitat Tècnica de Qualitat
Tècnica de la Unitat Tècnica de Qualitat

MARC ROCA PUIGROS

ROCA PUIGROS, MARC
Unitat Tècnica de Qualitat
Cap de la Unitat Tècnica de Qualitat