Els centres disposen d'una eina informàtica, el Gestor de qualitat, administrada des de l'Oficina Tècnica de Qualitat (OTQ), que els permet elaborar i gestionar aquests informes.

Amb aquesta eina els centres poden:

  • Elaborar els informes creats per l'OTQ.
  • Accedir a les ajudes que elaborades per l'OTQ per a cada subestàndard. Aquestes ajudes, a més de les reunions que es fan a nivell OTQ-centre, faciliten l'elaboració dels informes. 
  • Accedir a la informació que aporten els serveis centrals de la UPF als diferents subestàndards.  
  • Veure les revisions del contingut que es fan des de l'OTQ i fer modificacions.

Dins d'aquesta aplicació, els centres poden accedir a una plantilla, elaborada per l'OTQ, amb els indicadors que cal aportar per l'acreditació dels títols.

 

A més, els centres disposen d'un portal d'evidències on penjar les evidències per l'acreditació. Aquest portal s'administra i se'n revisa el contingut des de l'OTQ. 

 

Finalment, els centres disposen d'uns protocols de visita, elaborats per l'OTQ, que juntament amb les reunions que es fan, permeten als centres preparar les visites d'acreditació.

Informació complementària

Sub-estàndard 6.1. (fragment presentació AQU 15 de juny de 2017)