Durada 1 any acadèmic a temps complet, 2 anys acadèmics a temps parcial (60 crèdits ECTS)   
Calendari De setembre a juny 
Horari
De dilluns a divendres
Preu

Estudiants UE: 3.301,8 € | Estudiants no UE: 5.749,8 € 

Places 25
Modalitat De recerca i acadèmica
Idioma
Anglès (excepte algunes optatives que s'oferten en català i castellà) 
Doctorat de la UPF al qual dóna accés
Organització i contacte