Què són els títols propis de la UPF?

La Universitat Pompeu Fabra, a més dels títols oficials, imparteix ensenyaments que porten a l’obtenció d’altres títols.

Els estudis propis de la UPF són ensenyaments adreçats a donar una formació universitària adequada i complementària dels ensenyaments oficials universitaris, que permeten l’obtenció de coneixements i habilitats, i que donen lloc a un  títol de la Universitat.

Tenen el reconeixement professional que ve donat pel prestigi de la Universitat, el contingut del programa, els professors, les valoracions dels antics alumnes.

Tenen un caràcter més professionalitzador, orientat al mercat laboral.

Responen a una demanda de formació especialitzada en camps de coneixement que, generalment, no ofereixen els títols oficials.

Són una eina de revalorització del currículum, de creixement professional, d’actualització de coneixements i de formació contínua.

Quina diferència hi ha entre màsters propis i postgraus?

Els màsters són estudis adreçats en aquelles persones que vulguin assolir una especialització acadèmica o professional en determinats àmbits del saber. Tenen com a mínim 60 ECTS i la seva durada lectiva és, almenys, d’un curs acadèmic.

Els postgraus són estudis amb la mateixa orientació i finalitat que els màsters, però se’n diferencien per la càrrega lectiva. N’hi ha de dos tipus:

–Diplomes de postgrau: cal cursar un mínim de 30 ECTS i tenen una durada d’un semestre, aproximadament.

–Cursos de postgrau: cal cursar un mínim de 10 ECTS i tenen una durada de dos o tres mesos, aproximadament.

Quina diferència hi ha entre màsters universitaris (oficials) i màsters propis?

Els estudis de màster universitari (oficial) inclouen la formació avançada de caràcter especialitzat o multidisciplinari, l’objectiu de la qual és l’especialització acadèmica o professional o bé la iniciació en activitats investigadores. Donen accés als estudis de doctorat.

Els màsters oficials tenen validesa a tot l’Estat i a totes les universitats que formen part de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior (EEES). Els màsters oficials se sotmeten a processos d’avaluació externa i acaben amb la inclusió al Registre d’Universitats, Centres i Títols (RUCT).

Els màsters propis tenen un enfocament eminentment pràctic, orientat al mercat laboral.

Ofereixen una formació especialitzada en àmbits que, generalment, no es tenen en compte en les titulacions oficials.

No tenen un reconeixement oficial ni donen accés als estudis de doctorat. 

El contingut acadèmic, el professorat, el prestigi de cada universitat són el que dóna el reconeixement professional als títols propis.

La UPF garanteix els mecanismes d’avaluació de la qualitat dels màsters i dels postgraus.

Quins són els requisits d’accés?

Tant pel que fa als títols de màster com als diplomes i cursos de postgrau, el requisit és estar en possessió d’un títol universitari oficial de grau o equivalent.