Què són els títols propis de la UPF?

La Universitat Pompeu Fabra, a més dels títols oficials, imparteix ensenyaments que porten a l’obtenció d’altres títols.

Els estudis propis de la UPF són ensenyaments adreçats a donar una formació universitària adequada i complementària dels ensenyaments oficials universitaris, que permeten l’obtenció de coneixements i habilitats, i que donen lloc a un  títol de la Universitat.

Tenen el reconeixement professional que ve donat pel prestigi de la Universitat, el contingut del programa, els professors, les valoracions dels antics alumnes.

Tenen un caràcter més professionalitzador, orientat al mercat laboral.

Responen a una demanda de formació especialitzada en camps de coneixement que, generalment, no ofereixen els títols oficials.

Són una eina de revalorització del currículum, de creixement professional, d’actualització de coneixements i de formació contínua.

Quin tipus d'estudis hi ha?

  • Màster de formació permanent. Són estudis de nivell de postgrau amb una càrrega acadèmica de 60, 90 o 120 crèdits ECTS. S’adrecen a aquelles persones que vulguin assolir una especialització acadèmica o professional en determinats àmbits del saber. La seva durada lectiva és d’almenys un curs acadèmic.
  • Diploma d’especialització. Són estudis de nivell de postgrau amb una càrrega acadèmica d’entre 30 i 59 crèdits ECTS. Tenen la mateixa orientació i finalitat que els màsters de formació permanent.
  • Diploma d’expert. Són estudis de nivell de postgrau amb una càrrega acadèmica d’entre 15 i 29 crèdits ECTS.

Quina diferència hi ha entre màsters universitaris (oficials) i els màsters de formació permanent?

Els estudis de màster universitari (oficial) inclouen la formació avançada de caràcter especialitzat o multidisciplinari, l’objectiu de la qual és l’especialització acadèmica o professional o bé la iniciació en activitats investigadores. Donen accés als estudis de doctorat.

Els màsters oficials tenen validesa a tot l’Estat i a totes les universitats que formen part de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior (EEES). Els màsters oficials se sotmeten a processos d’avaluació externa i acaben amb la inclusió al Registre d’Universitats, Centres i Títols (RUCT).

Els màsters de formació permanent són estudis que ofereixen una formació especialitzada en àmbits que generalment no es tenen en compte en les titulacions oficials.

No tenen un reconeixement oficial ni donen accés als estudis de doctorat. 

El contingut acadèmic, el professorat i el prestigi de cada universitat són allò que dóna el reconeixement professional als títols propis.

La UPF garanteix els mecanismes d’avaluació de la qualitat dels màsters i dels postgraus.

Quins són els requisits d’accés?

Tant pel que fa als títols de màster com als diplomes i cursos de postgrau, el requisit és estar en possessió d’un títol universitari oficial de grau o equivalent.

 

Per a més informació podeu consultar la Normativa d'estudis propis de la UPF