Durada
1 any acadèmic a temps complet o 2 anys acadèmics a temps parcial (60 ECTS)
Calendari
De principis d'octubre a finals de juny
Horari
De tarda i pràctiques al matí
Preu
1.247,40 €
Places
60 Llengua i Literatura (Catalana: 30/ Castellana: 30); 30 Anglès; 60 Ciències Naturals (Biologia-Geologia: 30/ Física-Química: 30)
Modalitat
Presencial
Idioma
Català
Doctorat de la UPF al qual dóna accés

#

Organització i contacte

Universitat Pompeu Fabra