Durada 1 any acadèmic a temps complert o 2 anys acadèmics a temps parcial (60 ECTS)
Calendari De principis d'octubre a finals de juny
Horari
De tarda
Preu UPF: 1.869 € | UOC: 280,95 € i 863,37 € (Orientació Educativa i Formació i Orientació Laboral)
Places 30 Llengua Anglesa, Llengua i Literatura Catalana i Castellana; 60 Ciències Naturals (Biologia/Geologia: 30 places i Física/Química: 30 places), 60: Formació i Orientació Laboral i 60: Orientació Educativa
Modalitat En linea i presencial
Idioma
Català totes les especialitats menys anglès, on les assignatures d'especialitat es fan en anglès
Doctorat de la UPF al qual dóna accés
#
Organització i contacte
Universitat Pompeu Fabra i Universitat Oberta de Catalunya