Durada 1 any acadèmic a temps complet
Calendari De setembre a juny
Horari
Horari de matí i de tarda
Preu Estudiants UE: 1.800 € | Estudiants no UE: 5.749,8 €
Places 35
Modalitat Recerca, acadèmica i professional
Idioma
Català, castellà i anglès
Doctorat de la UPF al qual dóna accés
Organització i contacte