Tutories

L'orientació a l'estudiant es canalitza principalment mitjançant les tutories. El coordinador del màster fa el seguiment dels estudiants; així mateix, centralitza les tutories durant el període de classes teòriques i coordina les consultes de caràcter acadèmic dels estudiants.

 

Estructura del màster

Activitats formatives obligatòries del màster (55 ECTS)

Assignatura

Crèdits ECTS

Trimestre

Descripció

Investigació i Desenvolupament de Medicaments

7,5

1r

 • Reptes i possibilitats de la investigació farmacèutica
 • Estratègies generals en el procés d'investigació i desenvolupament (I+D)
 • La investigació química aplicada al descobriment de medicaments
 • La investigació preclínica
 • La investigació clínica
 • Les patents de medicaments
 • El registre de medicaments
 • Les agències reguladores a Espanya, a Europa i als EUA
 • Efectes indesitjables dels medicaments i el procés de I+D
 • Característiques de la indústria farmacèutica
 • El valor del medicament en el sistema sanitari
 • Aspectes econòmics dels medicaments
 • Perfils professionals a les empreses farmacèutiques
 • Màrqueting de productes farmacèutics
 • Metodologies d'estudi dels mercats farmacèutics
 • El mercat farmacèutic espanyol
 • Medicaments i mitjans de comunicació  
 • Informació i publicitat de medicaments
 • Qualitat de la investigació i procediments normalitzats de treball
 • Conceptes generals en farmacognòsia
 • Fonts d'obtenció i bases analítiques de control de qualitat dels principis actius
 • Biosíntesi de compostos farmacològicament actius en plantes
 • Coneptes generals en biofarmàcia i formes farmacèutiques
 • Principis d'operacions farmacèutiques
 • Innovació farmacèutica i preparació de nous fàrmacs 

Biotecnologia Farmacèutica

7,5

1r

 • Introducció a la biotecnologia mèdica
 • Biotecnologia en el procés d'investigació de nous fàrmacs
 • Conceptes bàsics del sistema immunitari
 • Anticossos monoclonals, citocines i vacunes biotecnològiques
 • Conceptes bàsics en biologia molecular
 • Genòmica, proteòmica i altres '-òmiques'
 • Interès de la bioinformàtica en els processos biotecnològics
 • Validació de dianes terapèutiques en biotecnologia
 • Patents en biotecnologia
 • Producció d'agents biotecnològics
 • Estudis toxicològics amb productes biotecnològics  
 • Bioteràpia (pèptids, hormones, proteïnes, anticossos monoclonals, vacunes recombinants)
 • Teràpia gènica
 • Teràpia cel·lular i medicina regenerativa
 • Bioenginyeria (scaffolds tissulars i matriu extracel·lular)
 • Nanotecnologia en el diagnòstic i el tractament
 • Gestió de la investigació, el desenvolupament i la innovació en les empreses biotecnològiques 

Treball de Fi de Màster 

10

3r

 

Pràctiques Externes 

30

2n i 3r

 

Assignatures optatives (cal cursar 5 crèdits ECTS)

Elements de Biocomputació (en anglès)

5

1r

Evolució de gens i genomes. El projecte "Genoma humà" i les seves implicacions en biologia i medicina. Mecanismes mutacionals de gens i genomes. Genètica mèdica i consell genètic. Diagnòstic i tractament de malalties genètiques. Una visió evolutiva de la biologia i la genètica. Aplicacions a la farmacologia, la biologia estructural, el càncer i el metabolisme. Anàlisi teòrica de la complexitat de genomes 

Comunicació Científica

5

1r

Relacions entre l'activitat científica i la societat. Coneixements i actituds públiques sobre la ciència. Necessitat de comunicar la ciència a la societat. Funcionament dels mitjans de comunicació. Formes de relació entre científics i periodistes. Tècniques bàsiques per millorar la capacitat de comunicació (oral i escrita) tant per a audiències especialitzades com per al públic en general 

Tòpics en Neurociències

5

1r

Estudis moderns en plasticitat sinàptica dels substrats neurobiològics relacionats amb diversos contextos fisiològics i fisiopatològics (memòria, aprenentatge, drogoaddicció i dolor, entre d'altres). L'objectiu és proporcionar a l'estudiant coneixements sobre aquests processos de plasticitat en l'àmbit molecular, cel·lular i de circuits neuronals, des d'un punt de vista multidisciplinari i en base a un ampli ventall d'aproximacions experimentals 

Biomedicina, Societat i Cultura

5

1r

L’assignatura es dirigeix a introduir els aspectes històrics, socials, econòmics i culturals vinculats amb la biomedicina. També analitza les consideracions bioètiques de la recerca mèdica, així com les polítiques públiques de recerca i les repercussions de la biomedicina en la cultura contemporània

Fronteres en Tecnologia Biomèdica: Lliçons des de l'Expressió Gènica (en anglès) 5 1r Processos fonamentals en el funcionament de les cèl·lules i dels organismes. Mecanismes bàsics d'expressió gènica, des de la regulació de la cromatina fins a la síntesi i l'estabilitat de les proteïnes. Habilitats per decidir els tipus de metodologies bàsiques per estudiar processos cel·lulars en l'àmbit molecular.
Genomes i Sistemes (en anglès) 5 1r Evolució de gens i genomes. El Projecte Genoma Humà i les seves implicacions en biologia i medicina. Mecanismes mutacionals de gens i genomes. Genètica mèdica i consell genètic. Diagnòstic i tractament de malalties genètiques. Una visió evolutiva de la biologia i la genètica. Aplicacions a la farmacologia, biologia estructural, càncer i metabolisme. Anàlisi teòrica de la complexitat de genomes.
Organismes Model i Malalties Humanes (en anglès)  5 1r Aquest curs comprèn l'anàlisi en profunditat de l'aplicabilitat de diferents organismes model (llevat, C. elegans, Drosophila, peix zebra, ratolí) a la fisiopatologia humana. Aplicacions d'organismes modificats en biotecnologia i biomedicina i avenços emergents en teràpia gènica i medicina regenerativa.