Pla estratègic

1. Missió, pla estratègic i grau de compliment

Personal 2. Personal contractat per gènere i categories
3. Bandes salarials
Polítiques i Govern

4. Composició dels òrgans de govern

5. Dates i acords adoptats pels òrgans de govern

6. Estatuts i reglaments de govern
Entitats dependents 7. Fundacions i entitats instrumentals dependents
Consell Social: supervisió i rendició de comptes

8. Pressupost i estructura del Consell Social

9. Informe de responsabilitat social
10. Informe de control
Oferta i demanda acadèmica 11. Nombre de sol·licituds, admissions i matrícules
12. Percentatge i evolució de la demanda
Personal docent i investigador 13. Perfil dels professors i currículum vitae
14. Percentatge de professors extrangers
15. Professors contractats que han llegit la tesis a la UPF
Alumnes

16. Canals de representació i comunicació amb alumnes

17. Oferta de beques i ajudes
Informació econòmica 18. Pressupost annual
19. Balanç de situació i compte de pèrdues i guanys
20. Memòria de comptes generals
21. Informes d'auditoria externa
22. Percentatge d'ingressos
23. Percentatge de despeses
Resultats 24. Resultats de la labor investigadora dels professors

25. Rendiment acadèmic dels alumnes

26. Índex de satisfacció

27. Posicionament de la UPF en els rànquings

28. Mobilitat

29. Inserció laboral i/o millora de l'ocupabilitat

Data d'actualització: 29.11.2021