Visualització del contingut web

En línia amb l’objectiu de la Universitat Pompeu Fabra d’assolir els màxims nivells de transparència, en aquest apartat s'informa de manera sistematitzada sobre els indicadors avaluats per la Fundación Haz amb relació al compliment de les obligacions en transparència i bon govern de les Universitats.

Aquesta Fundació ha publicat, des de l'any 2012, informes de transparència voluntaria en les web de les universitats espanyoles, i en aquest apartat del Portal de la Transparència es poden trobar tots els informes publicats fins a l'actualitat.

 

Pla estratègic

1. La Universitat farà pública la seva missió i el pla estratègic o les línies generals del mateix, així com el seu grau de compliment:

Personal

2. La Universitat publicarà informació sobre el personal contractat identificant el sexe i les seves diferents categories: PAS i PDI d'acord amb els diferents tipus de contractes:

3. La Universitat publicarà informació sobre les bandes salarials aplicables a cadascuna de les categories:

Polítiques i Govern

4. La Universitat publicarà la composició dels membres dels seus principals òrgans de govern, incloent també els òrgans unipersonals, amb els noms i cognoms i responsabilitats de govern:

5. Les Universitats faran públiques les dates de les reunions i acords adoptats pels seus òrgans de govern:

6. La Universitat farà públic els seus Estatuts i reglaments de govern:

Consell Social: supervisió i retiment de comptes

7. La Universitat farà pública la dotació pressupostària del Consell Social, així com la seva estructura organitzativa:

8. La Universitat farà públic un informe de responsabilitat social aprovat pel consell social.

9. La Universitat farà públic l'informe d'activitats del consell social.

10. L'informe esmentat anteriorment retrà comptes dels deures de diligència i les pràctiques de bon govern.
Entitats dependents

11. La Universitat publicarà el nom de les seves fundacions i entitats instrumentals dependents:

Oferta i demanda acadèmica

12. La Universitat publicarà el nombre total de sol·licituds, admissions i matrícules amb relació el nombre total de places ofertades per titulació:

13. La Universitat publicarà el percentatge i evolució de la demanda de places respecte l'any anterior:

Personal docent i investigador

14. La Universitat publicarà un breu perfil dels seus professors per departament o àrea acadèmica:

15. La Universitat publicarà el percentatge de professors estrangers:

16. La Universitat publicarà el percentatge de professors contractats que han llegit la tesi a la mateixa universitat que els contracta.

Alumnes

17. La Universitat facilitarà informació sobre els principals canals de representació i comunicació amb els alumnes:

18. La Universitat facilitarà informació sobre l'oferta de beques i ajudes disponibles pels seus alumnes:

Informació econòmica

19. La Universitat publicarà el pressupost detallat i aprovat corresponent a l'any en curs:

20. La Universitat publicarà els principals estats financers:

21. La Universitat publicarà la memòria explicativa dels comptes generals:

22. La Universitat publicarà l'informe complet de l'auditoria externa dels seus comptes o l'informe de l'organisme públic que s'encarregui de fiscalitzar els seus comptes:

Resultats

23. La Universitat publicarà els principals resultats relacionats amb la labor investigadora dels seus professors.

24. La Universitat publicarà les principals dades relacionades amb el rendiment acadèmic dels seus alumnes:

25. La Universitat publicarà els índex de satisfacció dels alumnes amb els professors i els serveis:

26. La Universitat publicarà la seva posició en els principals rànquings nacionals i/o internacionals:

27. La Universitat publicarà el nombre i percentatge d'alumnes fora de la comunitat i els estrangers matriculars a les seves carreres i el nombre i percentatge d'alumnes en programes de mobilitat on el seu propòsit no sigui titular-se a Espanya:

28. La Universitat facilitarà informació sobre el percentatge d'inserció laboral dels seus graduats i/o la millora de la ocupabilitat:

 

Data d'actualització: 02.01.2024