Programes de doctorat
9
Estudiants matriculats a doctorat
1.288
dones 660
homes 628
Estudiants de nou accés a doctorat
263
dones 131
homes 132
Tesis llegides curs anterior
232
dones 126
homes 106

Estudiants

Estudiants matriculats a doctorat de nou ingrés

XLS

Èstudiants matriculats a doctorat

XLS

Tesis llegides segons curs de lectura

XLS

Internacionalització

Estudiants matriculats a doctorat segons nacionalitat

XLS

Estudiants matriculats a doctorat estrangers

XLS