L'AVALDO és l'instrument que la UPF posa trimestralment a la disposició dels estudiants per conèixer el seu grau de satisfacció amb la docència rebuda. Fent-ho tenen l'oportunitat d'influir en moltes de les decisions que es prenen a la Universitat. La informació que ens proporciona l'AVALDO és clau i arriba al professorat, responsables acadèmics i als serveis que ens dediquem a la qualitat i millora docent. 

Amb aquest vídeo ho veuràs clar! 

 

Període de validació de les assignatures a valorar per part de les secretaries: Del 4 al 14 de novembre.

Període de valoració per part dels estudiants: Del 21 de novembre al 4 de desembre. Durant el període el professorat pot consultar l'evolució de la participació (taxa de resposta).

Enllaç AVALDO

Període de consulta de resultats: A partir del 14 de gener. 

A la UPF la valoració de la satisfacció amb la docència rebuda per part dels estudiants es realitza des de l'inici de la seva activitat, ja que és una previsió estatutària. Amb aquesta finalitat, al finalitzar cada període docent (trimestre o semestre), els estudiants valoren la seva satisfacció amb la docència rebuda i el professor o professora que l´ha impartit. Aquesta valoració es fa a nivell d’ASSIGNATURA-GRUP.

Quan s'activa el període de l'avaluació, uns 10 dies abans d'iniciar-se els exàmens trimestrals, cada alumne rep un correu electrònic amb un enllaç a les enquestes de valoració, una per a cada assignatura-grup a la que hagi estat matriculat durant aquell trimestre o semestre. Els que no responen l’enquesta poden rebre fins a cinc recordatoris. Paral·lelament, durant aquest període, els estudiants poden accedir a les enquestes de valoració a través d’una finestra emergent que els hi apareix a l’AULA GLOBAL, la intranet de la UPF.

L'alumne pot valorar les diferents qüestions en una escala de 0 a 10 i efectuar suggeriments o comentaris. Un cop efectuades les valoracions, desapareix la pantalla, i els resultats es guarden tots de forma anònima. La garantia d'anonimat d’aquest sistema, que anomenem  AVALDO, és total.

Cap a la meitat del període de valoració, els professors que han impartit docència aquell trimestre o semestre reben un correu electrònic amb un enllaç des del qual poden veure com evoluciona la participació dels estudiants en la valoració de l’assignatura o assignatures que imparteixen. 

El qüestionari consta de 6 preguntes, 4 referides a l'assignatura-grup i 2 referides al professorat d’aquesta assignatura-grup.

L’estudiant el pot respondre en català, castellà o anglès.

Català (CA)

Castellà (ES)

Anglès (EN)

 

Valora els aspectes següents relacionats amb l’assignatura (en una escala de 0 a 10, on 0 és molt en desacord i 10 molt d’acord):

1.Els continguts impartits en l’assignatura i les competències treballades s’ajusten al que diu el pla docent.

2. Les metodologies docents utilitzades (disseny de sessions de classe, activitats a realitzar pels alumnes i materials docents utilitzats) m’han ajudat en el procés d’aprenentatge.

3. El volum de treball exigit s’adequa als crèdits de l’assignatura.

4. En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura.

Si vols fer algun comentari sobre l’assignatura, pots fer-ho en aquest espai:

Valora els aspectes següents relacionats amb el professor o professora (en una escala de 0 a 10, on 0 és molt en desacord i 10 molt d’acord):

5.El professor o professora ha complert adequadament les seves obligacions docents (pla docent, puntualitat, atenció a l’estudiant, etc.)

6.Estic satisfet/a amb la docència rebuda

Si vols fer algun comentari sobre el professor o professora, pots fer-ho en aquest espai:

Valora los siguientes aspectos relacionados con la asignatura (en una escala de 0 a 10, donde 0 es muy en desacuerdo y 10 muy de acuerdo):

1. Los contenidos impartidos en la asignatura y las competencias trabajadas se ajustan a lo que dice el plan docente.

2. Las metodologías docentes utilizadas (diseño de sesiones de clase, actividades a realizar por los alumnos y materiales docentes utilizados) me han ayudado en el proceso de aprendizaje.

3. El volumen de trabajo exigido se adecua a los créditos de la asignatura.

4. En conjunto estoy satisfecho/a con esta asignatura.

Si quieres hacer algún comentario sobre la asignatura, puedes hacerlo en este espacio:

Valora los siguientes aspectos relacionados con el profesor o profesora (en una escala de 0 a 10, donde 0 es muy en desacuerdo y 10 muy de acuerdo):

5. El profesor o profesora ha cumplido adecuadamente sus obligaciones docentes (plan docente, puntualidad, atención al estudiante, etc.)

6. Estoy satisfecho/a con la docencia recibida

Si quieres hacer algún comentario sobre el profesor o profesora, puedes hacerlo en este espacio:

Assess the following aspects related to the subject (on a scale from 0 to 10, in which 0 is I strongly disagree and 10 I strongly agree):

1. The contents taught within the subject and the competencies worked are adjusted to what the teaching plan says.

2. The assessment methodologies used (design of class sessions, activities to be carried out by students, and teaching materials used) have helped me in the learning process.

3. The volume of work required is adapted to the credits of the subject.

4. In general terms I am satisfied with this subject.

If you want to comment something about the subject, you can do it in this space:

Assess the aspects related to the teacher (on a scale from 0 to 10, in which 0 is I strongly disagree and 10 I strongly agree): 

5. The teacher has adequately fulfilled their teaching obligations (teaching plan, punctuality, attention to students, etc.)

6. I am satisfied with the assessment received.

If you want to comment something about the teacher, you can do it in this space:

L’enquesta AVALDO és una de les principals eines de què disposa la universitat que proporciona informació per a la millora contínua de la docència.

L’AVALDO aporta informació clau per...

- Conèixer la satisfacció dels estudiants amb la docència rebuda i així poder identificar els elements de satisfacció i d’insatisfacció amb determinades assignatures o professorat. Aquesta informació és molt útil tant pel professor com pel responsable acadèmic.

- Complimentar els requisits d’informació sobre la docència impartida que han de presentar els professors en els processos d’avaluació i acreditació per a la concessió de complements docents i de promoció, així com pels processos d’acreditació de títols.

- Disposar d’informació complementària en relació les assignatures, que pot ajudar als estudiants en la tria de les assignatures optatives dels graus i màsters.

Després de tancar actes es publiquen els resultats de les valoracions que els estudiants han fet de la docència.

Els professors rebran un correu electrònic amb un enllaç per veure les valoracions a cadascuna de les assignatures que hagin impartit. L’informe mostra les valoracions mitjanes i la desviació estàndard de cadascuna de les preguntes. En les preguntes referides a l’assignatura-grup les valoracions corresponen a les que han fet tots els estudiants matriculats a l’assignatura-grup, mentre que a les preguntes referides als professors les valoracions només corresponen als estudiants que han tingut aquests professors.

També veuran els comentaris que han fet els estudiants, tant els referits al conjunt de l’assignatura com els referits a ells individualment com a professors.

Finalment també es donen les valoracions mitjanes obtingudes a nivell d’Estudi i de Departament, per tal de disposar d’uns valors de referència.

Els degans i directors de centres i estudis tenen accés als resultats de tot el professorat que ha impartit docència a l'estudi durant el trimestre.

Els directors d’UGA accedeixen als resultats de tot el professorat del departament que ha impartit docència durant el trimestre, amb independència de l'estudi on l’hagin fet.

Els estudiants i tota la comunitat universitària tenen accés als resultats de les valoracions de totes les assignatures. 

Els resultats de les valoracions es poden consultar des de l'adreça avaldo.upf.edu o des de l'aplicació AVALDO del Campus Global. 

 

 

Documents relacionats: