Us informem que podeu presentar les sol·licituds d'accés a la informació pública mitjançant el formulari en paper o el formulari electrònic. Ateses les condicions extraordinàries derivades de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, d'acord amb la Disposició addicional tercera del Reial Decret 492/2020 us informem que s'han suspès temporalment els terminis màxims de tramitació, resolució i notificació de les sol·licituds de dret d'accés a la informació pública en curs. Una vegada aixecada la suspensió, es reprendran les actuacions en el punt en què van quedar aturats.

Què és el dret d'accés? Què és el dret d'accés?